Ympäristövalvonnan rekisteri

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
28.2.2022

1. Rekisterin nimi

Ympäristövalvonnan rekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166507-1)
Kunnanhallitus
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Ympäristösihteeri
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi
p. 050 470 5080

4. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Ympäristötoimensihteeri
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi
p. 040 161 5008

5. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

6. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Alla lueteltujen lakien mukaisten hakemusten, lupien, ilmoitusten, valvonta-asioiden sekä vakuuksien käsittely ja hallinnointi.

Rekisterin ylläpidon oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän hoitaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
– Ympäristönsuojelulaki (86/2000)
– Maa-aineslaki (555/1981)
– Maastoliikennelaki (1790/1995)
– Vesiliikennelaki (782/2019)
– Jätelaki (646/2011)
– Vesihuoltolaki (119/2001)
– Luonnonsuojelulaki (1096/19996)
– Laki kuntien ympäristönsuojeluhallinnosta (64/1986

7. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää vireille tulleisiin ja päätettyihin asioihin liittyviä tietoja kuten hakija- ja asianosaistiedot.

8. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan yleisistä rekistereistä asianosaisilta ja/tai asian käsittelijöiltä.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan säännöllisesti ELY-keskukselle. Muutoin henkilötunnukset/-tiedot luovutetaan vain suostumukseen tai lainsäädäntöön perustuen.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti joko pysyvästi tai määräajan.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

11. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Kunnassa tietoja ylläpidetään Excelissä omassa verkkoympäristössä. Lisäksi käytössä on ELY-keskuksen ylläpitämät NOTTO- ja YLVA -järjestelmät.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.