Henkilötiedon käsittely, rekisteripyynnöt ja tietosuoja

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikannustiedot, henkilötunnus, asiakastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on juuri uudistunut. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) soveltaminen astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tavoitteena lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä ja yhtenäistää tietosuojasääntelyä EU:ssa. Tammikuun alussa 2019 voimaan tullut kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.

Henkilötiedon käsittely

Kun olet asiakkaana Rantasalmen kunnan palveluissa tai muutoin asioit kunnan kanssa, kunta kerää henkilötietojasi toteuttaessaan lakisääteistä, yleistä etua tai julkista vallankäyttöä vaativaa tehtävää. Joissakin tapauksissa henkilötiedon kerääminen voi perustua myös suostumukseen tai asiakaspalvelusopimukseen.

Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Rantasalmen kunnan henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa ja tietosuojalainsäädäntöä sekä hyviä tietosuojakäytänteitä.

Rantasalmen kunta kerää henkilötiedot eri rekistereihin käyttötarkoituksen mukaan.  Tietosuojaselosteiden avulla saat selville henkilötiedon käsittelyn tarkoituksen ja muut käsittelyn kannalta tärkeät asiat. Lisätietoja antaa Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava, joka on yhteinen Savonlinnan kaupungin kanssa.

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaava@savonlinna.fi

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterin pitäjän täytyy suunnitella toimintansa siten, että se voi pyynnöstä toimittaa rekisteröidylle henkilötietojen käsittelyä koskevat tiedot.
Tietosuoja-asetuksen mukaan tiedot on pystyttävä esittämään tiiviisti esitetyssä, läpinäkyvässä, helposti ymmärrettävässä ja saatavilla olevassa muodossa.

Artiklassa tarkoitetut tiedot ovat rekisteriselosteet; tarkastusoikeuden kohteena olevat tiedot; tiedot henkilötietojen korjaamisesta, poistamisesta, rajoittamisesta, siirrosta; tiedot käsittelyn tai profiloinnin vastustamisesta ja ilmoitukset tietoturvaloukkauksista.

Tiedot on toimitettava pääsääntöisesti kirjallisesti. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot on myös pääsääntöisesti toimitettava sähköisesti. Tiedot voidaan pyynnöstä antaa myös suullisesti, jos rekisteröidyn henkilöllisyydestä on voitu luotettavalla tavalla varmistua.

Rekisteröidyn informoinnille ja toteutettaville toimenpiteille on asetettu määräaikoja. Tiedot annettava ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Tiettyjen edellytyksien täyttyessä, määräaikaa on mahdollista jatkaa.

Paperinen rekisteripyyntö

Yleinen tarkastuspyyntö esitetään rekisterinpitäjälle Rantasalmen Kunnalle. Lomakkeet lähetetään osoitteeseen:

Rantasalmen Kunta
Tietosuoja-asiat
Eliel Saarisen tie 2
58900 Rantasalmi

Sähköinen rekisteripyyntö

Sähköisen pyynnön voit lähettää Rantasalmen Kunnan sähköpostiin osoitteeseen:
rantasalmen.kunta@rantasalmi.fi

Voit lähettää rekisteripyynnön myös skannattuna liitteenä.

Suosituksemme on, että salassa pidettäviä tietoja ei lähetetä sähköpostissa. Salassa pidettäviä tietoja ovat esim. yksittäisen henkilön terveydentilaa, sosiaalista tai taloudellista asemaa tai perhesuhteita koskevat tiedot. Myös yritysten liikesalaisuudet voivat olla salassa pidettäviä tietoja.

Rekisteritietojen tarkastuspyyntölomake

Lisätietoja tietosuojavaltuutetun toimistosta: Tietosuojavaltuutetun toimisto (tietosuoja.fi)