Nuorten kesätyöpaikat

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
9.3.2022

1. Rekisterin nimi

Nuorten kesätyöpaikkojen hallinnointi

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166507-1)
Kunnanhallitus
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Työllisyysohjaaja
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi
p. 040 161 5044

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Nuorten kesätyöpaikkojen ja työllistymisen hallinnointi.

Rekisterin ylläpidon oikeusperuste on julkinen valta ja yleistä etua koskevan tehtävän suorittaminen (GDPR, art 6. kohta e).

6. Rekisterin tietosisältö

Nuoren tiedot: nimi, syntymäaika, kotikunta, yhteystiedot, työsuhteen tiedot, työsopimus, työtodistus, palkkalaskelma
Yritystiedot: työnantajan nimi, kotikunta, yhteystiedot, Y-tunnus, vastuuhenkilö
Muut tiedot: maksutapahtumat

Rekisteritiedot ovat osittain salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan nuorelta/työnhakijalta sekä työnantajalta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Työllisyyspalveluiden työntekijät ja nuoria työllistävät työnantajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Kesätyöseteli luovutetaan nuoria työllistäville yrityksille. Työantaja luovuttaa nuoren työsopimus-, työtodistus- ja palkkatositetiedot sekä kesätyösetelin rekisterinpitäjälle maksatusta varten.

Asiakkaan erillisellä ja yksilöidyllä suostumuksella on mahdollista luovuttaa häntä koskevia tietoja kolmannelle osapuolelle.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysperuste:
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Tietoja ylläpidetään MS Office-työkaluilla.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla rekisterin käyttöoikeuksia työtehtävien mukaisesti, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla työllisyyspalveluiden työtehtävien mukainen oikeutus rekisteritiedon käsittelyyn.