Kameravalvonta

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
29.12.2020

1. Rekisterin nimi

Kameravalvonta

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166507-1)
Kunnanhallitus
Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintopäällikkö
Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi
p. 040 733 5670

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Kunnan omistamien kiinteistöjen valvonta omaisuuden suojaamiseksi, rikosten ehkäisemiseksi ja tapahtuneiden rikosten/rikosepäilyjen selvittämiseksi.

Rekisteritietoja käytetään rikos- ja vahingontapausten selvittämiseen sekä tarvittaessa valvonta-alueella liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen.

Käsittelyn oikeusperuste on yleinen etu ja julkisen vallan käyttäminen.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää valvonta-alueella olevien kameroiden kuvaaman kuva-aineiston mukaan lukien tallennusajan ja -paikan. Alueella on kameravalvonnasta kertovat kyltit tai tarrat.

Rekisteritiedot ovat osittain salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Valvonta-alueella olevien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rantasalmen kunnan ja sopimuksen mukaisen palveluntuottajan työntekijät, joilla työtehtävien mukaiset käyttöoikeudet kameravalvonnan kuva-aineistoon.

Tarvittaessa käsittelijänä voi toimia myös poliisiviranomainen.

9. Henkilötietojen luovutukset

Kameravalvonnan tietoja ei luovuteta säännöllisesti minnekään.

Kameravalvonnan rekisterin tietoja luovutetaan ainoastaan poliisille tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, joka laissa säädetyssä tarkoituksessa pyytää rekisterin yksilöityä tietoa haltuunsa.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Kuvatallenteet säilytetään kuukauden syntyhetkestä, ellei ole kameravalvonnan tarkoituksen toteuttamisesta johtuvaa syytä säilyttää tietoja pidempää aikaa.

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Tallentimet on sijoitettu valvottuihin tiloihin. Kuvatallenteiden käyttöoikeus on määritelty ja rajoitettu vain tietyille henkilöille.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojen käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Tietosisältö pääasiassa sähköistä ja mahdolliset manuiaaliset asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.