Vaalit

Suomessa valtakunnallisia vaaleja ovat eduskuntavaalit, presidentinvaali, kuntavaalit ja europarlamenttivaalit. Lisäksi voidaan toimittaa neuvoa-antavia valtiollisia ja kunnallisia kansanäänestyksiä.

Kuntavaaleissa valitaan valtuutetut kuntien valtuustoihin neljän vuoden välein huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Valtuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa. Rantasalmen kunnanvaltuustoon kuuluu 19 jäsentä.

Eduskunnassa on kaksisataa kansanedustajaa, jotka valitaan eduskuntavaaleilla kerran neljässä vuodessa. Eduskuntavaalien vaalipäivä on huhtikuun kolmas sunnuntai.

Europarlamenttivaaleissa valitaan jäsenet Euroopan parlamenttiin kaikista EU:n jäsenvaltioista. Vaalit toimitetaan viiden vuoden välein.

Tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa suoralla presidentinvaalilla, tarvittaessa kaksivaiheisella vaalilla. Vaalipäivä on vaalivuoden tammikuun neljäs sunnuntai.

Lisää tietoa vaaleista >

Europarlamenttivaalit 2024
Seuraavat vaalit on europarlamenttivaalit, jonka varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 9.6.2024.
Vaalipäivän äänestykset toimitetaan kunnanvirastolla klo 9-20 (os. Eliel Saarisen tie 2, Rantasalmi).

Ennakkoäänestykset toimitetaan kunnanvirastolla seuraavasti:
29.5.-31.5.2024 klo 9-17
1.-2.6.2024 klo 10-13
3.6.-4.6.2024 klo 9-18

Laitosäänestyspaikat ovat Kuusela, Palvelukeskus Mäntylä ja Onnenhelma Oy.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Muu äänioikeutetun perheenjäsen ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä. Kotiäänestys toimitetaan jonakin ennakkoäänestysjaksoon sattuvana päivänä klo 9-20 sen mukaan, kuin siitä ilmoitetaan.

Vaalien ulkomainonta
Europarlamenttivaalin ulkomainonta aloitetaan 22.5.2024 Lippostorin alueella.

Vaalimainosten paikkajärjestyksessä noudatetaan ehdokaslistan mukaista järjestystä vasemmalta oikealle. Jokainen taho hoitaa itse mainosten kiinnittämisen, kunnossapidon ja välittömästi vaalien jälkeen niiden poisottamisen. Vaalimainokset on poistettava viimeistään vaalipäivän jälkeisenä tiistaina.

Lisää tietoa europarlamenttivaaleista 2024, ks. Etusivu – Vaalit