Kuntatekniikka ja vesihuolto

Kuntatekniikka ja vesihuolto

Kuntatekniikka

Kuntatekniikan tehtäviin kuuluu puistojen ja yleisten alueiden, kunnan katujen ja muiden asemakaavassa kunnan hallintaan kuuluvien, rakennettujen liikenne- ja puistoalueiden ja Kupialan pumppaamon sekä Ketveleen kanavan talvi- ja kesäajan hoito-, kunnossa- ja puhtaanapitotehtävät. Rantasalmen kunnalle kuntatekniikan palvelut tuottaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy.

Tekninen päällikkö
Janne Hämäläinen
janne.hamalainenrantasalmi.fi

Vesihuolto

Vesihuolto on elintärkeä meille kaikille. Vesi- ja viemärilaitoksen ylläpidon palvelun tuottaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy >

Puhtaan veden tuotannossa käytetään pohjavettä, joka otetaan Rantasalmella kolmesta eri pohjavesialueesta; Kaukalovuori, Ruutana ja Kupiala. Vuonna 2021 toimitetun puhtaan veden määrä oli noin 164 990 m3 . Veden laadun valvonnasta vastaa terveydensuojeluviranomainen.

Jäteveden puhdistaminen tapahtuu keskitetysti Susimäessä olevalla jäteveden puhdistamolla, joka on vuonna 1980 perustettu biologis-kemiallinen jälkisaostuslaitos. Vuonna 2021 jätevettä oli käsitelty 104 046 m3. Puhdistetun veden laatua seurataan jatkuvasti ennen sen johtamista Raudanveteen.

Talousvesiasioista vastaa pääasiassa:
Savonlinna, Enonkoski, Rantasalmi
Munck Tiina, terveystarkastaja
Tekninen toimiala / Ympäristöterveydenhuolto
Puh. 050 378 9483
Osoite: Pihlajavedentie 8, 57170 Savonlinna
Sähköposti: tiina.muncksavonlinna.fi

Kaikki akuutit ongelmatilanteet, kuten viemäritukokset ja vesivuodot tulee aina ilmoittaa puhelimitse numeroon 040 033 0256. Päivystys palvelee 24/7.

Talousveden tarkkailu ja laatu

Terveydensuojelulain 20 §:ssä säädetään, että talousvettä toimittavan laitoksen valvontatutkimusohjelman ja omavalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin. Rantasalmen kunnan Vesi- ja viemärilaitoksen talousveden tuotantoa ja jakelua koskeva riskinarviointi toteutettiin Water Safety Plan (WSP) toimenpideohjelman avulla. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 08.11.2021.

Rantasalmen Vesi- ja viemärilaitoksella talousveden laatua valvotaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaisesti, huomioiden tunnistetut riskit hallintakeinoineen, sekä aiemman tarkkailun tulokset. Valvontatutkimusohjelman tarkastusväli on enintään viisi vuotta.

Talousveden laatutiedot

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti viranomaistarkkailuna ja vesi- ja viemärilaitoksen omavalvontaan kuuluvana käyttötarkkailuna.

Vuoden 2021 viranomaistarkkailun tulokset on esitetty liitteessä, jonka voit ladata tästä (pdf)

Veden pH-tasoa ja kovuutta koskevat tiedot:

  • Veden kovuus 2.2 (°dH) (pehmeä 0-6°dH, puolikova 6-12°dH , kova yli 12 °dH )
  • Veden pH 7.5 – 8.3 (suositus 6.5 – 9.5)

Jäteveden puhdistus

Jätevedenpuhdistamoa ja sen purkuvesistöä tarkkaillaan toiminnalle myönnetyn ympäristöluvan (ESA-2002-Y-269) ja luvan tarkastusta koskevan Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksen (ISAVI/176/04.08/2010) mukaisesti. Tarkkailu kattaa käyttö- kuormitus- sekä vaikutustarkkailun. Kuormitustarkkailulla valvotaan jätevedenpuhdistamon toimintaa ja sen aiheuttamaa kuormitusta purkuvesistöön.

Toimintavuoden 2021 kuormitustarkkailun yhteenveto on ladattavissa tästä (pdf). Yhteenvedossa on esitetty puolivuotisjaksojen näytteenotoista keskimääräiset virtaamat ja kuormitustasot.

Puhdistamo ei täyttänyt kaikkia ympäristöluvan vaatimuksia vuonna 2021. Kiintoaineen poistotehovaatimusta ei saavutettu helmi-, huhti- ja lokakuun tarkkailukerroilla.  Enimmäismäärä ylityksiä on 1 kpl / 4–7 näytettä, mutta ylityksiä oli puhdistustehon osalta kolme näytettä neljästä. Muilta osin ympäristöluvan, sekä VNa 888/2006:n mukaiset puhdistusvaatimukset täytettiin.


Yhteystiedot

Vesihuoltopäällikkö
Anne Ruotsalainen
050 400 8011
anne.ruotsalainenjarvisaimaanpalvelut.fi

Laitosmies
Niko Putkinen
050 309 1864
niko.putkinenjarvisaimaanpalvelut.fi

Vesihuollon päivystys
0400 330 256

Asiakaspalvelu

Rantasalmen vesihuollon asiakkaita palvellaan alueen yhteisen asiakaspalvelun kautta.

Palvelu on saatavilla arkisin numerosta: 050 477 5947

Sähköpostilla viestiessä osoite on: vesilaskutus@jarvisaimaanpalvelut.fi

Ajankohtaista nyt

Huolettaako katon lumikuorma?

Runsaslumisena talvena lumikuormatietoa on seurattavissa vesi.fi -karttapalvelusta => lumikuormakartta Luomikuormatietoa kiinteistönomistajille löytyy mm. Ympäristökeskuksen sivulta.