Kuntatekniikka ja vesihuolto

Kuntatekniikka ja vesihuolto

Kuntatekniikka

Kuntatekniikan tehtäviin kuuluu puistojen ja yleisten alueiden, kunnan katujen ja muiden asemakaavassa kunnan hallintaan kuuluvien, rakennettujen liikenne- ja puistoalueiden ja Kupialan pumppaamon sekä Ketveleen kanavan talvi- ja kesäajan hoito-, kunnossa- ja puhtaanapitotehtävät. Rantasalmen kuntatekniikasta vastaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy.

Rakennusmestari
Jari Karjalainen
044 417 5808
jari.karjalainenjarvisaimaanpalvelut.fi

Vesihuolto

Vesihuolto on elintärkeä meille kaikille. Vesi- ja viemärilaitoksen ylläpidon palvelun tuottaa Järvi-Saimaan Palvelut Oy >

Puhtaanveden tuotannossa käytetään hyvälaatuista pohjavettä. Pohjavettä otetaan kolmesta eri pohjavesialueesta (Kaukalovuori, Ruutana, Kupiala). Pohjavesi käsitellään tarvittaessa ennen jakelua. Puhdasta vettä jaetaan vuosittain noin 160 000 m3. Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (Sosteri) ympäristöterveydenhuolto valvoo puhtaanveden laatua >

Jäteveden puhdistaminen tapahtuu keskitetysti Susimäessä olevalla jäteveden puhdistamolla. Jätevettä käsitellään vuosittain noin 100 000 m3. Puhdistamon peruskorjaus tapahtuu lähivuosina. Puhdistetun veden laatua seurataan jatkuvasti ennen sen johtamista Raudanveteen.

Kaikki akuutit ongelmatilanteet, kuten viemäritukokset ja vesivuodot tulee aina ilmoittaa puhelimitse numeroon 040 033 0256. Päivystys palvelee 24/7.

Riskien arviointi hyväksytty

Terveydensuojelulain 20 §:ssä säädetään, että talousvettä toimittavan laitoksen valvontatutkimusohjelman ja omavalvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin. Rantasalmen kunnan Vesi- ja viemärilaitoksen talousveden tuotantoa ja jakelua koskeva riskinarviointi toteutettiin Water Safety Plan (WSP) toimenpideohjelman avulla. Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla laadittu WSP pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittelemaan malliin. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 08.11.2021.

Rantasalmen Vesi- ja viemärilaitoksella talousveden laatua valvotaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1352/2015) mukaisesti, huomioiden tunnistetut riskit hallintakeinoineen, sekä aiemman tarkkailun tulokset. Valvontatutkimusohjelman tarkastusväli on enintään viisi vuotta.

Riskien arvioinnin hyväksyminen 2021 (pdf)

Talousveden laatu Rantasalmella (7.12.2021)

  • Veden kovuus 2.2 (°dH) (pehmeä 0-6°dH, puolikova 6-12°dH , kova yli 12 °dH )
  • Veden pH 7.5 – 8.3 (suositus 6.5 – 9.5

Yhteystiedot

Vesihuoltopäällikkö
Heikkinen Jouni
044 417 5272
jouni.heikkinenjarvisaimaanpalvelut.fi

Kiinteistönhoidon esimies
Hannu Häkkinen
040 558 5291
hannu.hakkinenjarvisaimaanpalvelut.fi

Laitosmies
Jyrki Pellinen
040 642 8960
jyrki.pellinenjarvisaimaanpalvelut.fi

Toimistosihteeri
Irma Laitiainen
laskutus, kuluttajatietojen muutokset
040 161 5013
irma.laitiainenrantasalmi.fi

Hallintopäällikkö
Harri Korhonen
040 733 5670
harri.korhonenrantasalmi.fi

Ajankohtaista nyt

Huolettaako katon lumikuorma?

Runsaslumisena talvena lumikuormatietoa on seurattavissa vesi.fi -karttapalvelusta => lumikuormakartta Luomikuormatietoa kiinteistönomistajille löytyy mm. Ympäristökeskuksen sivulta.