Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
28.2.2022

1. Rekisterin nimi

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuudet

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166507-1)
Tarkastuslautakunta
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintosihteeri
Eliel Saarisen tie 2, 58900 Rantasalmi
p. 040 017 2538

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuustietojen julkistamisen tarkoituksena on luotettavuuden ja avoimuuden vahvistaminen kunnan päätöksenteossa.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on lakisääteinen tehtävä.

Keskeinen lainsäädäntö:
Kuntalaki (410/2015)

6. Rekisterin tietosisältö

  • Sidonnaisuusrekisteriin sisältyvät kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä jäsenet, valtuuston puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, kunnanjohtaja ja lautakuntien sekä kunnanhallituksen esittelijät
  • rekisteröidyn mahdolliset johtotehtävät sekä luottamustoimet elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä
  • rekisteröidyn merkittävä varallisuus ja muut sidonnaisuudet, joilla voi olla merkitystä luottamus- tai virkatehtävien hoitamisessa

7. Henkilötietojen tietolähteet

Puolueiden ilmoittamat tiedot, kunnan henkilöstöhallinto sekä ilmoitusvelvollisten tekemät sidonnaisuusilmoitukset.

8. Henkilötietojen luovutukset

Sidonnaisuusilmoitus tehdään kuntalain 84 §:n mukaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Sidonnaisuudet julkaistaan kunnan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Rekisteritietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina- ja mielipidetutkimuksiin.

9. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Sidonnaisuusrekisterit säilytetään pysyvästi.

Säilytysajan perusteena:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

11. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteriä ylläpidetään kunnan verkkolevyllä sijaitsevassa tiedostossa.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä
suojaustoimia.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.