Vesihuolto

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
29.12.2020

1. Rekisterin nimi

Vesihuollon järjestäminen

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166507-1)
Kunnanhallitus
Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisteriasioita käsittelevä henkilö

Palvelusihteeri
p. 040 161 5013

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rantasalmen kunnan Vesi- ja viemärilaitoksen liittymissopimusten ja laskutusten hallinta.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste perustuu lainsäädäntöön, sopimukseen ja asiakassuhteeseen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Vesihuoltolaki (119/2001)
Laki vesihuoltolain muuttamisesta (681/2014)

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakas- ja laskutustiedot: nimi, henkilötunnus / y-tunnus, kiinteistön kiinteistötunnus ja mittarin sijaintipaikka (esim. kiinteistön osoite ja kiinteistötunnus sekä mittarin sijaintipaikka), osoite ja laskutusosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä suoramaksu ja verkkolaskutiedot.

7. Henkilötietojen tietolähteet

Rekisteröity ja pankki.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rantasalmen kunnan työntekijät, joilla on työtehtävien/asiakassuhteen mukaiset oikeudet rekisteritietoihin.

Käsittelijöinä toimii myös rekisterin hallinnassa käytettävän tietojärjestelmän sopimuksen mukainen tietojärjestelmätoimittaja.

9. Henkilötietojen luovutukset

Laskut laskuhotelliin.

Tietoja ei luovuteta suoramainontaan, puhelinmyyntiin, osoitepalveluun eikä markkina-ja mielipidetutkimuksiin.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

Rekisteriä ylläpidetään Vesikanta Plus –asiakastietojärjestelmässä ja laskutuksessa käytetään Laskuhotellia.

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä
suojaustoimia.

Rekisterinpitäjän ja järjestelmäntoimittajien kesken on tehty sopimus tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa.