Ympäristölupa, ilmoitus ja rekisteröinti

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) on ympäristönsuojelun keskeisin säädös. Sitä sovelletaan kaikkeen toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Sovellusalaan kuuluu myös toiminnat, joissa syntyy jätettä sekä jätteen käsittelyyn. Kaikesta ihmistoiminnasta aiheutuu päästöjä ympäristöön, mutta lailla säädetään ainoastaan niistä toiminnoista, jotka ylittävät tai epäillään ylittävän esimerkiksi haitan tai kohtuuttoman rasituksen kynnyksen. Ympäristöluvan tarvitsee kaikki lain liite 1 mukaiset toiminnot ja liite 3 määrittelee eläinsuojan luvanvaraisuuden kynnyksen. Lupa voi olla tarpeen myös esimerkiksi vesistöille aiheutuvan vaaran vuoksi. Lupaa kevyempiä menettelyitä ovat ilmoitukset ja rekisteröinnit.

Ympäristönsuojelulainsäädäntö (ym.fi)

Ympäristölupa

Ympäristölupahakemus tehdään kirjallisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai aluehallintovirastolle. Hakemuksen sisällöstä säädetään ympäristönsuojeluasetuksella. Jos olet epävarma luvanvaraisuudesta tai oikeasta viranomaisesta, kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä.

Ympäristöluvan hakeminen – ohjeet ja lomakkeet (ymparisto.fi)

Ympäristölupaprosessi alkaa hakemuksen mahdollisella täydennyspyynnöllä, jonka jälkeen toimivaltainen viranomainen kuuluttaa hakemuksen ja pyytää lausuntoja. Annetuista muistutuksista ja lausunnoista luvan hakija voi antaa vastineen. Tämän jälkeen viranomainen tekee päätöksensä ja antaa sen tiedoksi. Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja edelleen valitusluvan saatuaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Lainvoimaiseksi päätös tulee vasta, kun valitusaika on päättynyt.

Ympäristöluvan käsittelystä peritään ympäristönsuojelutaksan mukainen maksu.

Ilmoituksenvarainen toiminta

Ilmoitusmenettely on ympäristölupaa kevyempi menettely ja se koskee toimintoja, joiden ympäristövaikutukset ovat vähäisempiä tai näitä voidaan säännellä suoraan asetuksella. Ilmoitusvelvolliset toiminnot on lueteltu ympäristönsuojelulain liitteessä 4. Ilmoitusmenettely koskee esimerkiksi osaa eläinsuojista. Ilmoitus annetaan 120 päivää ennen suunnitellun toiminnan aloittamista.

Ilmoitusmenettelyn ohjeistus (ymparisto.fi)

Ilmoituksen käsittelystä peritään ympäristönsuojelutaksan mukainen maksu.

Toiminnan rekisteröinti

Toiminnan rekisteröinti on kirjaamismenettely, josta ei anneta päätöstä tai lupamääräyksiä. Rekisteröitäviä toimintoja ohjataan suoraan alakohtaisilla asetuksilla, joiden tarkoituksena on yhtenäistää käytäntöjä ja varmistaa ympäristönsuojelun korkea taso ilman heikennyksiä ennakoitavuuteen. Rekisteröitäviä toimintoja ovat ympäristönsuojelulain liitteen 2 mainitsemat polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitokset, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, asfalttiasemat, kiinteät betoniasemat ja betonituotetehtaat, orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat ja kemialliset pesulat. Rekisteröinti tehdään:

  • 30 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitos (keskisuuri energiantuotantolaitos)
  • 60 päivää ennen toiminnan aloittamista, jos kyseessä on muu rekisteröitävä toiminta.

Rekisteröintimenettely (ymparisto.fi)

Rekisteröinnistä peritään ympäristönsuojelutaksan mukainen maksu.

Vuosiraportointi

Luvan, ilmoituksen ja rekisteröinnin mukainen raportointi viedään ylva-järjestelmään. Raportin voi toimittaa myös sähköisesti tai postilla.

YLVA-ohjeet (ely.fi)

Lisätietoja

Ympäristöasiantuntija
Päivi Yli-Kovero
050 470 5080
paivi.yli-koverorantasalmi.fi

Ajankohtaista nyt

Kunnan palvelu kesäaikana 2023

Kunnan palvelut kesäaikana 2023 (pdf)