Maa-ainesten ottaminen

Maa-aineslaki ja -asetus sääntelevät maa-ainesten ottamista. Maa-aineslain mukaan kunnan on ohjattava ja valvottava maa-ainesten ottamista alueellaan. Valvovana viranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Kotitarveotto

Maa-ainesten ottaminen tavanomaiseen kotitarvekäyttöön asumista tai maa- ja metsätaloutta varten ei tarvitse lupaa. Tavanomaisen kotitarveoton pitää kuitenkin liittyä rakentamiseen tai kulkuyhteyksien kunnossapitoon.

Kun ottamisalueesta on otettu tai on tarkoitus ottaa enemmän kuin 500 kiintokuutiometriä maa-aineksia, tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ilmoitus. Ilmoituksesta pitää tulla ilmi ottamispaikan sijainti ja ottamisen arvioitu laajuus. Ilmoitus tehdään uudestaan, kun edellisen ilmoituksen määrä ylittyy 500 kiintokuutiometrillä.

Kotitarveotosta tehtävä ilmoitus (ymparisto.fi)

Maa-aineslupa

Maa-aineslain mukaan lupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven ja mullan ottamiseen pois kuljetettavaksi taikka paikalla varastoitavaksi tai jalostettavaksi.

Jos hanke tarvitsee myös ympäristöluvan, ratkaistaan pääsääntöisesti molemmat hakemukset yhdellä päätöksellä. Yhteistä lupaa voidaan hakea yhdellä lupahakemuksella.

Maa-aines luvan hakeminen (ymparisto.fi)

NOTTO-järjestelmä

Toiminnanharjoittajan on vuosittain ilmoitettava ottomäärä ja sen laatu. Ilmoittaminen tehdään ensisijaisesti sähköisesti lomakkeella NOTTO-järjestelmään viimeistään tammikuun viimeinen päivä. Valvontaviranomaisen on toimitettava nämä tiedot eteenpäin viimeistään maaliskuun viimeisenä päivänä. Asiointiavaimen saa tarvittaessa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta.

NOTTO-järjestelmä toiminnanharjoittajalle (ahtp.fi)

Lisätietoja

Maa-ainesten ottaminen, Opas maa-ainesten kestävään käyttöön – Ympäristöministeriön julkaisuja 2023:30

Ympäristöasiantuntija
Päivi Yli-Kovero
050 470 5080
paivi.yli-koverorantasalmi.fi

Ajankohtaista nyt

Kunnan palvelu kesäaikana 2023

Kunnan palvelut kesäaikana 2023 (pdf)