Yleisiä toimintatapoja Rantasalmen yhtenäiskoulussa

Koulumme huolehtii siitä, että jokainen koulumme oppilas saa oppivelvollisuutensa suoritettua ja hänellä on tarpeelliset tiedot, taidot ja asenteet opiskelua ja elämää varten.

Koulumme kasvatus- ja opetustyön perustana ovat kunnan perusopetuksen yhteiset arvot.

Peruskoulun päättävä oppilas

  • arvostaa elämää ja on kasvanut terveen itsetunnon omaavaksi nuoreksi.
  • arvostaa oppimista ja luovuutta osana elämää, työtä ja yrittämistä.
  • osaa kantaa vastuuta itsestään, työstään, yhteisöstään ja ympäristöstään.
  • ymmärtää ja hyväksyy erilaisuutta sekä kykenee auttamaan ja kunnioittamaan lähimmäistään kansainvälistyvässä maailmassa.
  • ymmärtää ja arvostaa järviluontoa osana kestävää elämäntapaa ja rantasalmelaista identiteettiä.

Oppimisympäristö

Fyysinen

Henkilökuntamme on ammattitaitoista ja toimii osana rantasalmelaista yhteistyöverkkoa. Henkilöstörakenne pidetään kasvatus- ja opetustyön asettamia vaatimuksia vastaavana.

Toimintatilat ja välineistö pidetään mahdollisimman ajanmukaisina ja päivittäisen opetustyön tarpeita vastaavana. Koulun rakenteita, ympäristöä ja välineistöä kehitetään huomioiden toiminnallinen turvallisuus ja viihtyisyys.

Psyykkinen

Koulun työntekijät pyrkivät oppilaan yksilöllisyyden huomioimiseen siten, että koulutyöstä muodostuu oppilaan tiedollisia ja emotionaalisia tarpeita vastaava.

Koulumme koko ja ilmapiiri mahdollistaa hyvän oppilastuntemuksen ja siten yksilöllisen kasvun tukemisen. Edelleen koulumme koko mahdollistaa oppilaalle toiminnan sekä isommassa toimintayhteisössä että koulun sisällä vaihtuvissa pienemmissä ryhmissä.

Koulun arjessa pyrimme mahdollistamaan tunteiden monipuolisen ja hyväksytyn ilmaisemisen ja siten tietojen ja tunteiden yhteensovittamisen.

Toimintakulttuuri

Koulun arkitoiminnassa suositaan kiireetöntä, turvallista ja monipuolista työskentelyä, jotta jokainen oppilas kykenee etenemään omien edellytystensä mukaisesti positiivisia oppimiskokemuksia saaden.

Yhteiskunnan kehitys ja koulun arki tuovat esille yhteisöllisiä ja yksilöllisiä kehittämistarpeita. Tilanteet ratkaistaan mahdollisimman nopeasti, avoimesti ja tasapuolisesti keskustellen voimassaolevia pelisääntöjä noudattaen. Asioita kehitämme ja toteutamme yhdessä vanhempien, koulun henkilökunnan ja yhteistyöverkkoon kuuluvien ihmisten kanssa. Tämä prosessi on tärkeä osa oppilaan kasvua ja kehittymistä vastuunkantajaksi.

Koulutyön keskeiset sisällöt

Tiedot

Taidot

Tavat

Asenteet

tiedon hankkiminen, käyttäminen ja liittäminen omaan kokemusmaailmaan

kunkin oppiaineen perustiedot ja peruskäsitteet

oman paikkakunnan perinteet

suomalainen kulttuuri osana maailmaa

yhteiskunnan pelisäännöt

kokonaisuuksien hallinta

tiedon hankinta- ja arviointitaidot

median kriittinen käyttötaito

teknistyvän ympäristön hallintataidot

ryhmätyöskentely-taidot

sosiaalisen kanssakäymisen taidot

aineelle ominaiset työtavat ja välineet

taito ilmaista itseään eri tavoin

taito suunnitella omaa elämää

tiedon siirtäminen toiminnaksi

kielitaito kansainvälistyvässä maailmassa

kohtelias ja toisen huomioiva arkipäivän käyttäytyminen

kommunikointi ja asiallinen kielen käyttö

käyttäytyminen eri kulttuureissa

vastuu omasta ja toisten työskentelystä

vastuun ottaminen itsestään ja muista

vastuu ympäristöstä

halu kehittää ja kehittyä (sisäinen yrittäjyys)

myönteinen suhtautuminen elämään

myönteinen asenne työhön

suvaitsevaisuus

erilaisuuden hyväksyminen

Koulumme tehtävänä on edistää oppilaiden persoonallisuuden monipuolista ja yksilöllistä kehittymistä sekä yhteisöllisten taitojen kehittymistä osana elinikäistä oppimista.

Vanhempainneuvostotoiminta

Vanhempainneuvoston edustajat valitaan luokkakohtaisesti vanhempainilloissa. Sihteerinä toimii rehtori.