Vesienhoidon yleissuunnitelma Haukiveden kalatalousalueelle on valmistunut

Ympäristöministeriön vesiensuojelun tehostamisohjelmaan liittyvässä ja Etelä-Savon ELY-keskuksen
koordinoimassa hankkeessa kaikille Etelä-Savon kalatalousalueille laadittiin vesienhoidon
yleissuunnitelmat täydentämään maakunnassa tehtävää vesienhoidon suunnittelua sekä valmisteilla
olevaa Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaa vuosille 2022–2027. Eurofins Ahma Oy:n
laatima vesienhoidon yleissuunnitelma Haukiveden kalatalousalueelle valmistui kesäkuun alussa
2021. Yleissuunnitelmassa on käsitelty kattavasti alueen vesistöjä sekä vesistöjen tilaan vaikuttavia
painetekijöitä ja esitetty keskeiset toimenpiteet valuma-alueen vesiensuojelun ja vesistöjen tilan
kohentamiseksi. Yleissuunnitelmalla ei ole vaikutusta kalatalousalueen lakisääteisiin tehtäviin.

Haukiveden kalatalousalueen vesienhoidon yleissuunnitelma