Tiedote: Etelä-Savossa kunnostettiin pienvesiä, lehtoja, lintuvesiä ja perinnebiotooppeja Helmi-ohjelmassa

Etelä-Savossa kunnostettiin pienvesiä, lehtoja, lintuvesiä ja perinnebiotooppeja Helmi-ohjelmassa

Valtakunnallinen Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on vahvistaa luonnon monimuotoisuutta vuoteen 2030 asti. Etelä-Savossa ELY-keskus jatkoi vuonna 2023 luontotyyppikohteiden inventointeja ja teki seitsemällä kohteella luonnon monimuotoisuutta parantavia kunnostustoimia. Kaikki tehdyt kunnostustoimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Ruoppauis

Ruoppausmassat kuljetetaan proomuilla rantaan, josta ne nostetaan kuorma-auton lavoille Pieksämäen Vehkalammella. Kuva: ELY-keskus, kuvaaja: Minna Kosonen

Pienvesiä inventoitiin

Viime vuonna Etelä-Savon ELY-keskus inventoi yli 30 hehtaaria lähteikköalueita ja useita lampia. Pienvesien inventoinnit jatkuvat tänä vuonna, ja suunnitteilla on ainakin yhden laajemman lähteikön ennallistaminen. Ennallistamisella pyritään palauttamaan kohteelle sen luonnollinen vesitalous ja kasvillisuus, jollainen se oli ennen ojituksia.

Lehtojen hoitoa aloitettu

Etelä-Savon ELY-keskus tarkasteli kunnostustarpeita useissa jalopuumetsiköissä vuonna 2023. Hoitosuunnitelma laadittiin kolmelle lehdolle. Hoitotoimien tavoitteena on turvata lehtokasvilajisto ja jalopuiden sekä lehtokasvien elinolosuhteet. Lehdoista poistettiin kuusia tai kaulattiin niitä pystyyn, jotta lehtipuut ja kasvilajisto saivat lisää kasvutilaa. Lisäksi toimenpiteellä aikaansaatiin lahopuuta.

Lehdot ovat metsistämme runsaslajisimpia. Monet lehdot ovat kooltaan pieniä ja rehevyytensä vuoksi raivattu usein pelloksi, joka on ollut yksi luontotyypin uhanalaistumisen syy.

Perinnebiotooppien kunnostusta jatkettiin

Perinnebiotooppikohteiden säilymiseksi Etelä-Savon ELY-keskus antoi neuvontaa, teki hoitosuunnitelmia ja kunnostukseen liittyviä hankintoja. ELY-keskuksen kunnostuskohteina on maakunnan arvokkaimpiin kuuluvia hoidotta jääneitä perinnebiotooppeja. Niiden kunnostustoimet ELY-keskus suunnittelee yhteistyössä maanomistajien kanssa.

Vuonna 2023 kunnostettiin kolme kohdetta. Kunnostustoimina olivat mm. lammasaidan rakentaminen ja vesakoituneen alueen raivaaminen.

Lintuvesillä tapahtuu

Lintuvesikohteilla Helmi-ohjelman kunnostukset ja niiden suunnittelu keskittyy Natura 2000 -verkoston kohteille, jotka on liitetty Natura-verkostoon lintudirektiivin perusteella.

Kunnostuskohteina olevien lintuvesien linnusto on taantunut jo pidemmän aikaa, mihin pääsyynä on elinympäristöjen heikentyminen.

Lintuvesiä kunnostetaan ruoppaamalla ja hoitokalastamalla. Näillä kunnostustöillä pyritään hidastamaan alueiden umpeenkasvua ja vähentämään vesistön ravinnekuormaa. Suuret kunnostushankkeet, kuten ruoppaukset, vaativat usein vesilain mukaisen luvan ja ovat siksi hitaita toteuttaa.

Kahdella arvokkaalla lintuvedellä tehtiin ruoppauksia vuonna 2023 ja työ jatkuu tämän vuoden aikana Pieksämäellä. Lisäksi kolmelta arvokkaalta lintuvedeltä on hoitokalastamalla poistettu särkikaloja.

Vuonna 2024 rakennetaan pesälauttoja ja telkänpönttöjä sekä poistetaan vieraspetoja (minkki ja supikoira) useilla kohteilla maakunnassa. Kaikkien hoitotoimien tavoitteena on lintujen pesinnän turvaaminen.

Etelä-Savon ELY-keskus toivoo lisää metsäisiä kohteita hoitokohteiksi ja ennallistettavaksi lähteikköjä, lampia tai puroja. Tällaisten kohteiden omistajien kannattaa ottaa yhteyttä ELY-keskukseen.

Yhteyshenkilöt

Luonnonsuojeluasiantuntija Viivi Lindholm, pienvedet, p. 029 502 4297
Luonnonsuojeluasiantuntija Hanna Huovinen, Helmi-ohjelman koordinointi, p. 029 502 4138
Luonnonsuojeluasiantuntija Minna Kosonen, metsät, p. 029 502 4240
Luonnonsuojeluasiantuntija Mari Oja, lintuvedet, p. 0 295 024 293
Luonnonsuojeluasiantuntija Tiina Hirvonen, perinnebiotopit, p. 0295 024 327, tiina.j.hirvonen(at)ely-keskus.fi

Sähköposti muotoa: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi