Nuorten kesätyöllistäminen 2024

Hakuohjeet työnantajille

Ajankohta 1.5.–31.8.2024
Työnantajat Rantasalmen kunnan alueella toimivat yritykset, kunnan eri osastot ja toimipaikat.

Kunnan työllistämistuki
Kunnan tuki työnantajalle:
• 2 viikon jakso (tai pidempi) 277 € / työnantaja / työntekijä
• samalle nuorelle tuki ainoastaan yhteen työpaikkaan
• työpaikat ilmoitetaan 1.2. – 29.2.2024 välisenä aikana
• tuen saamiseksi on työnantajan tehtävä työsopimus nuoren kanssa, josta jäljennös yhdessä palkkakuitin kanssa toimitettava kuntaan tuen maksamista varten viimeistään 30.9. mennessä

Palkkausperusteet Suosittelemme maksamaan vähintään oman toimialansa minimipalkan tai
• 2 viikkoa min. 400€ (noudattaa valtakunnallista Tutustu ja tienaa- linjausta)
• työaika 6-8 h /vrk, mutta kokonaistyöaika 2 viikon jaksolle 60 h.
• 15 – 18 vuotiaan työaika sijoitetaan kello 6:n ja 22:n välille.
15-vuotias työntekijä, joka tekee julkisen viranomaisen hyväksymää ja valvomaa työtä ammattikoulutuksen saamiseksi saa olla kaksivuorotyössä enintään kello 24:ään asti.
Kun nuoren työntekijän työaika vuorokaudessa on yli 4.5 tuntia, hänelle on annettava työn aikana ainakin yksi vähintään 30 minuutin lepoaika, jolloin hän saa poistua työpaikalta. Jos työpaikalla noudatettavalla työ- tai virkaehtosopimuksella on sovittu päivittäisestä lepoajasta työaikalaista poikkeavasti, saadaan määräystä soveltaa myös nuoreen työntekijään.

Työllistämisen perusteet
• tänä vuonna 15 vuotta täyttäville, alle 25-vuotiaille rantasalmelaisille nuorille
• etusijalla ne nuoret, joita ei ole aikaisemmin työllistetty kesätöihin
• etusijalla ne nuoret, jotka eivät ole työllistyneet muiden toimijoiden tuella (seurakunta, Osuuspankki tms.)
• nuoret, jotka tarvitsevat yrityksen tai kunnan tarjoaman työpaikan koulutukseensa liittyväksi työharjoitteluksi

Valintaprosessi
1. Työnantajia haetaan lehti-ilmoituksella ja kunnan eri yksiköt kartoitetaan sisäisesti (1.2.-29.2.2024). Tämän jälkeen tehdään tiedote tarjottavista työpaikoista.
2. Nuorille tiedotetaan kesätyöpaikoista ilmoituksella kouluilla ja Rantasalmen Lehdessä ja kunnan nettisivuilla. Nuoret hakevat suoraan valitsemalleen työnantajalle. Hakuaika 11.3.-24.3.2024.
3. Työantajien tulee huolehtia kesätyöpaikkoihin valituille ilmoittamisesta viimeistään 12.4. mennessä.
4. Työnantajat vastaavat, että työhönotossa noudatetaan tasavertaisuuden periaatteita.
5. Työnantajat ilmoittavat 24.4. mennessä mahdollisesti täyttämättä jääneistä kesätyöpaikoista kunnan työnsuunnitelijalle ismo.putkonen@rantasalmi.fi
6. Ilman kesätyöpaikkaa jääneet nuoret voivat hakea mahdollisesti täyttämättä jääneitä kesätyöpaikkoja 25.4. – 10.5.2023 kunnan työnsuunnittelijan kautta ismo.putkonen@rantasalmi.fi

Ilmoitus kesätyöpaikasta

Kesätyöntekijöitä työllistäneille työnantajille toimitetaan kesätyötukihakemus.