Keskeiset muutokset jätehuoltomääräyksissä

Tähän yhteyteen on koottu keskeiset muutokset jätehuoltomääräyksissä, jotka astuvat voimaan Rantasalmen kunnassa 01.07.2023 ellei muutoksenhausta muuta johdu. Ensisijaisesti kannattaa tutustua suoraan määräyksiin, mutta jäljempänä mainitut kohdat toimivat apuna muutoksien tunnistamisessa. Tämä toimii ainoastaan ohjeistuksena.

2. Kunnan jätehuoltojärjestelmään liittyminen

6 § Liittyminen kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon

Biojätteen erilliskeräämisen velvoite riippumatta kiinteistön sijainnista. Tilaus tehdään joko Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:ltä, jos kiinteistö sijaitsee Liite A:n mukaisella alueella tai itse kilpailuttamalla, jos kiinteistö ei ole Liite A:n alueella.

Muovi-, lasi- ja kuitupakkausten sekä pienmetallin osalta Liitteen A alueella jätteenkuljetuksen järjestää Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy. Näillä alueilla on voimassa erilliskeräysvelvoite. Liitteen A ulkopuolisilla alueilla ei ole velvoitetta keräykseen, mutta kiinteistöillä on oikeus joko pyytää Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:ltä tai toiselta jätehuoltorekisteriin kuuluvalta yritykseltä pakkausjätteen kuljetusta.

3. Jätteiden kerääminen kiinteistöllä

14 § Kiinteistöllä erikseen kerättävät jätteet

Kiinteistön ollessa kunnallisen jätehuollon piirissä on lajiteltava seuraavat jätteet:

  • Biojäte
  • Lasi-, muovi-, metalli- ja kartonkipakkausjätteet sekä muu pienmetalli
  • Tekstiilijäte (01.01.2023 alkaen)
  • Keräyspaperi
  • Myös muut tuottajavastuunalaiset jätteet, esimerkiksi paristot, akut, sähkö- ja elektroniikkajäte
  • Vaaralliset jätteet ja erityisjätteet
  • Puutarha- ja puistojäte sekä risut ja oksat sekä käsittelemätön puujäte

Huomiona, että näihin kohdistuu jätehuoltomääräyksissä tarkempaa sääntelyä, joka oikeuttaa mm. käsittelyn kiinteistöllä kuten kompostointi omalla kiinteistöllä. Lähtökohtana on kuitenkin erilliskeräysvelvoite.

17 § Muilla kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvilla kiinteistöillä syntyvien kierrätettävien jätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

Muun kuin asuinrakennuksen, joka on kuitenkin kunnallisen jätehuollon piirissä, lajittelun ja erilliskeräyksen velvoitetta on tarkennettu. Vähäisyyden sijasta on määritelty kilomäärät, johon verrata.

4. Omatoiminen käsittely ja hyödyntäminen

18 § Kompostointi

Vieraslajeja ei saa kompostoida. Esimerkiksi komealupiini, jossa on siemenet jäljellä, voi levitä kompostimullan välityksellä. Vieraslajien hävityksestä löytyy tietoa https://vieraslajit.fi/ sivustolta ja kunnan ympäristöviranomainen sekä ELY-keskus neuvovat myös.

Bokashi tai vastaavasti fermentoitu biojäte on jälkikäsiteltävä.

Kompostointia koskevassa pykälässä on tarkennettu kompostointi-ilmoituksessa annettavia tietoja ja pidennetty määräaikaa ilmoituksen tekemiseen 31.12.2023 saakka. Jätelain 41 a § tuli sovellettavaksi 01.01.2023 alkaen, mutta hallinnollisen taakan jakamiseksi on jousto sallittua.

5. Jäteastiat

22 § Jäteastiatyypit

Jäteastioiden kokoa ja standardia on tarkennettu. Pykälään on kirjattu myös kunnallisen jätehuollon velvollisuudesta toimittaa käsin siirrettävät bio- ja pakkausjäteastiat kunnalliseen jätehuoltoon kuuluville tai siihen liittyville. Olemassa olevat korvataan uusilla, kun nämä on huonokuntoisuutensa tai sopimattomuutensa puolesta vaihdettava. Myös pikakonttien käyttö kiinteistökohteisessa jätteenkuljetuksessa on kielletty.

23 § Jäteastian merkitseminen

Jätteenkuljettaja merkitsee jäteastian. Aikaisemmissa määräyksissä jätteen haltijalla oli velvollisuus, mutta tämä muuttuu. Jäteastiaan on merkattava myös kiinteistön osoite tai kiinteistön osoitteen numero, jos jäteastia ei ole kiinteistön välittömässä läheisyydessä. Tämä merkinnän tekeminen on sovittava jäteastian tyhjentäjän ja haltijan välillä. Jäteastian väri on muuttunut määräyksestä suositukseksi.

24 § Jäteastioiden täyttäminen

Käsin siirrettävän 241–660 litran astian täytön painoraja on laskenut 80 kilogrammasta 60 kilogrammaan.

Biojätteen keräysvälineen sisälle käy joko soveltuva säkki tai vaihtoehtoisesti biojäte on pakattu erikseen biohajoavaan pussiin ennen jäteastiaan laittamista.

Muutoksia on myös sekajätteen mukana hävitettävien jätteiden osalta. Kiellettyjen listaa on päivitetty.

25 § Tyhjennysvälit

Biojätteen tyhjennysvälissä on muutos 1 viikosta 2 viikkoon kesällä.

Poikkeusta tyhjennysväleistä ei myönnetä kimppa-astioille.

26 § Kunnossapito ja pesu

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy vastaa jäteastioiden kunnosta ja määräysten mukaisesta vähimmäispuhdistuksesta. Muutoin jätteen haltija on edelleen vastuussa jäteastian puhdistamisesta.

6. Jätteenkeräyspaikat

28 § Jätteenkeräyspaikan tai jäteastian lukitseminen

Jäteastian lukitsemisesta on annettu tarkentavia määräyksiä. Mahdollista on käyttää joko kaksoispesälukkoa tai seinään upotettua säiliötä. Myös muut ratkaisut ovat mahdollisia, mutta näistä on neuvoteltava erikseen. Uusissa rakennuksissa nämä astuvat heti voimaan ja jo rakennetuissa sarjoitus tehdään mahdollisuuksien mukaan.

7. Jätteenkuljetus

31 § Kuljettaminen

”Erilliskerätyt ja erilaatuiset jätelajit on pidettävä kuljetuksen aikana erillään.” on korvattu seuraavalla virkkeellä: ”Kuljetustapa tai -välineet eivät saa heikentää erilliskerättävien jätejakeiden kierrätys- ja hyödyntämiskelpoisuutta.”

32 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

Määräyksillä on toimeenpantu jätelain muutokset, joissa raportoinnin muoto ja sisältö on eritelty.

8. Asumisessa syntyvät lietteet ja muut kunnallisen jätehuollon piiriin kuuluvat lietteet

34 § Tyhjennysvälit ja lietteen toimittaminen käsiteltäväksi

Lähtökohta on edelleen sama. Tyhjennysväli on tehtävä tarvittaessa eikä siitä saa aiheutua ympäristölle tai terveydelle haittaa. Vähimmäisväli saostussäiliöissä, pienpuhdistamoiden lietetiloissa ja muissa vastaavissa säiliöissä on kaksi vuotta, ellei valmistajan ohjeistuksesta muuta johdu. Sama koskee umpisäiliöitä.

35 § Saostus- ja umpisäiliöiden kunnossapito ja kulku säiliöiden luokse

Uusi määräys, jolla halutaan varmistaa, että saostussäiliöiden luokse pääse esteettömästi, ja että ne ovat rakenteiltaan soveliaita.

36 § Lietteiden omatoiminen käsittely

Aktiiviviljelijä saa edelleen ottaa naapurikiinteistöjen lieteitä omalle pellolle, mutta tämän on huolehdittava itse mahdollisista lupa-, rekisteröinti- ja raportointivelvoitteista.

Jätehuoltomääräykset 1.7.2023 alkaen