Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu (TYP)

EU:n tietosuoja-asetus (679/2016/EU)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojaseloste
Rekisterinpitäjän informointiasiakirja
28.2.2022

1. Rekisterin nimi

Monialainen työllistämistä edistävä yhteispalvelu (TYP)

2. Rekisterinpitäjä

Rantasalmen kunta (y-tunnus 0166507-1)
Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi

3. Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintojohtaja
Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi
p. 040 733 5670

Hallintosihteeri
Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi
p. 040 017 2538

4. Yhteyshenkilö rekisterin tietosuoja-asioissa

Rantasalmen kunnan tietosuojavastaava
tietosuojavastaavasavonlinna.fi
p. 044 417 4040

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Monialaisen yhteispalvelun työllistymistoimintaa tukevien tehtävien hallinnointi: asiakaspalvelu, päätökset ja maksatukset sekä toiminnan seuranta, arviointi ja tilastointi.

Rekisterin ylläpidon oikeusperuste on lakisääteisen tehtävän toteuttaminen.

Keskeinen lainsäädäntö:
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta (189/2001)
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta(1369/2014)

6. Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:

  • henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, taustatiedot
  • tehdyt päätökset, maksutapahtumat, kertomustekstit, suunnitelmat, palvelut sekä työtoiminnan asiakassopimus
  • asiakkaan työ- ja toimintakykyyn oleellisesti vaikuttavat terveystiedot.

Rekisteritiedot ovat salassa pidettäviä.

Salassapidon peruste:
Julkisuuslaki (621/1999, 24§)

7. Henkilötietojen tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta, Väestötietojärjestelmästä, Kelalta, sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilta ja TE-hallinnolta.

8. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisteritietoa käsittelevät sopimuksenmukaisen ulkoisen palveluntuottajan työntekijät, joilla työtehtäviin perustuvat käyttöoikeudet rekisteritietoihin.

Käsittelijöinä toimivat myös sopimusten mukaiset monialaisen yhteispalvelun tietojärjestelmätoimittajien edustajat.

9. Henkilötietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan lakiin tai suostumukseen perustuen

  • lähettävälle taholle
  • kuntouttavan työtoiminnan järjestäjälle

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin sisältyvät tiedot säilytetään kunnan tiedonohjaussuunnitelman mukaisesti.

Säilytysajan perusteena on:
Kansallisarkiston määräykset
Kuntaliiton suositukset

12. Rekisterin ylläpitojärjestelmät ja suojauksen periaatteet

A. Sähköiset ylläpitojärjestelmät ja niiden suojaus

  • kunnan, Kelan ja TE-hallinnon yhteiskäytössä oleva TYP-järjestelmä
  • rekisteröinnissä, päätösten tekemisessä ja hallinnoinnissa sosiaalityön asiakastietojärjestelmä

Rekisterin suojaus toteutetaan rajoittamalla tietojärjestelmien käyttöoikeuksia työtehtävien mukaisesti, toteuttamalla asianmukaiset päivitykset sekä toteuttamalla verkkoteknisiä ja laitesijoitteluun liittyviä teknisiä suojaustoimia.

Ostopalvelun palvelutuottaja on tehnyt järjestelmäntoimittajan kanssa sopimuksen tietosuojasta ja tekniseen ympäristöön liittyvistä vaatimuksista. Järjestelmäntoimittaja hoitaa rekisterin ja siihen sisältyvien tietojen säilytyksen hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti niin, että rekisteri säilyy teknisesti eheänä ja luotettavana.

B. Manuaalinen aineisto ja sen suojaus

Aineisto sijaitsee lukituissa tiloissa ja aineistoa saa käsitellä vain henkilöt, joilla TYP-palvelun työtehtävien mukainen oikeutus tiedonkäsittelyyn.