Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla edistetään vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla on vamman ja/ tai sairauden johdosta pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaispalvelut koskevat myös kehitysvammaisten erityishuollon piiriin kuuluvia henkilöitä.

Palvelujen tavoitteena on poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön toimintamahdollisuuksia ja osallistumista elämän eri osa-alueilla. Palveluja ja tukitoimia järjestetään asiakkaan yksilöllisen avuntarpeen mukaan. Palvelutarpeen arviointi ja palvelusuunnitelma tehdään yhdessä asiakkaan, läheisten ja tarvittaessa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Vammaispalveluista kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin vaikeavammaisille kuuluvat:

  • kuljetuspalvelut
  • henkilökohtainen apu
  • palveluasuminen
  • päivätoiminta
  • asunnon muutostyöt sekä asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet

Muut taloudelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia määrärahasidonnaisia palveluita ja tukitoimia.

Vammaispalvelulain mukaista harkinnanvaraista taloudellista tukea voidaan myöntää:

  • erityisvaatekustannuksiin
  • sopeutumisvalmennukseen
  • päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden kustannuksiin
  • kuntoutusohjaukseen

Hakeminen

Palveluja haetaan kirjallisella hakemuslomakkeella. Hakemuksia saa sosiaalitoimistosta sekä tulostettua kunnan nettisivulta. Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteenä tulee olla lääkärinlausunto, josta ilmenee hakijan sairaudet ja vammat. Palveluja voi hakea myös asioimalla henkilökohtaisesti sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan luona. Asioimisaika varataan puhelimitse.

Hakemus liitteineen toimitetaan
Rantasalmen kunta, vammaispalvelu
Poikkitie 2
58900 Rantasalmi

Lomakkeet

Yhteystiedot

Vammaispalvelun ja kehitysvammahuollon viranomaistyöstä vastaa Sosteri. Viranomaistehtäviä ovat esimerkiksi asiakaskohtaisten, palveluja koskevien päätösten tekeminen, palvelutarpeen arviointi ja asiakas- tai palvelusuunnitelman tekeminen.

Sosiaaliohjaaja, tavattavissa ma-ke
Maria Simonen
maria.simonenterveystalo.com
040 672 8612

Sosiaalityöntekijä
Mari Laiho
mari.laihososteri.fi
044 417 2606

Johtava sosiaalityöntekijä 
Elina Ruuttanen
elina.ruuttanensosteri.fi
044 417 4101

Ajankohtaista nyt

Rantasalmen ja Sulkavan alueen hengitysinfektiopotilaiden hoito keskitetään Rantasalmelle

Rantasalmen terveysaseman yhteydessöä toimii erillinen infektioasema hengitystieinfektioiden hoitoa varten. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ohjeistuksen mukaisesti asemalle ohjataan Rantasalmen ja Sulkavan kunnan asukkaat, joilla on hengitystietulehduksen...