Jättiläiset kuriin -hankkeessa torjutaan haitallisten vieraskasvien leviämistä Itä-Savon kuntien alueella

Jättiläiset kuriin -hankkeessa torjutaan haitallisten vieraskasvien leviämistä Itä-Savon kuntien alueella

– Torjunnan pääkohteita ovat jättipalsamit, jättiputket ja lupiinit; tavoitteena yhteisöjen laaja yhteistyö

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry on saanut Kainuun ELY-keskuksen hallinnoimasta Rahoitusta haitallisten vieraslajien torjuntaan -hankerahoituksesta 30 000 euron avustuksen Jättiläiset kuriin -vieraslajihankkeen toteutukseen Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien sekä Savonlinnan kaupungin alueelle.

Haitallisiksi vieraslajeiksi nimettyjen kasvien leviäminen Suomen luonnossa on yksi suurimmista uhkista luontomme monimuotoisuudelle. Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta velvoittaa toimimaan vieraslajeista aiheutuvien vahingollisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Lain 4§ määrittää kiinteistön omistajan ja haltijan huolehtimisvelvollisuudesta:

”Kiinteistön omistajan tai haltijan on huolehdittava kohtuullisista toimenpiteistä kiinteistöllä esiintyvän unionin luetteloon kuuluvan tai kansallisesti merkityksellisen haitallisen vieraslajin hävittämiseksi tai sen leviämisen rajoittamiseksi, jos haitallisen vieraslajin esiintymästä tai sen leviämisestä voi aiheutua merkittävää vahinkoa luonnon monimuotoisuudelle taikka vaaraa terveydelle tai turvallisuudelle.”
Jättiläiset kuriin -hankkeessa pyritään sekä tiedotuksellisesti lisäämään kiinteistönomistajien omaa aktiivisuutta tämän torjuntatehtävän hoitoon että organisoimaan laajempia talkoita kohteisiin, joissa haitalliset vieraslajit aiheuttavat eniten haittaa luonnon monimuotoisuudelle, maisemalle tai jättiputken osalta jopa ihmisten turvalliselle luonnossa liikkumiselle. Tässä yhteydessä hanke voi pientä korvausta vastaan myös toteuttaa osan kiinteistönomistajan haluamista haitallisten vieraslajien torjuntatoimista.

Jättiläiset kuriin -hankkeen kohteina ovat erityisesti jättipalsami-, jättiputki- ja lupiinikasvustot, ja torjuntatyötä tullaan ensisijaisesti toteuttamaan laajojen talkoiden merkeissä. Jättiputken osalta hankkeessa on jonkin verran rahoitusta myös järeämpien mekaanisten ja kemiallisten keinojen käyttämiseen. Hankkeessa tullaan toteuttamaan viestintäkampanjaa muidenkin haitallisten vieraslajien tunnistamisen ja torjunnan aktivoimiseksi.

Jättiläiset kuriin -hankkeen puitteissa talkootyön tavoitteeksi on asetettu noin viidenkymmenen eri yhteisön innostaminen talkoisiin sekä yhteensä noin 1500 talkootunnin tekeminen. Hankkeen suunnitteluvaiheessa talkootöihin on jo sitoutunut useita ympäristö-, luontoliikunnan sekä asukas- ja kylätoiminnan yhdistyksiä, jotka ovat myös jo asettaneet itselleen tulevia talkootavoitteita. Esimerkiksi Itä-Savon luonnonsuojeluyhdistys ry on asettanut tavoitteekseen kahdensadan talkootyötunnin toteutumisen.

Hanketta toteutetaan yhteistyössä Enonkosken, Rantasalmen ja Sulkavan kuntien sekä Savonlinnan kaupungin kanssa ajalla 12.4.-15.10.2021.

Jättiläiset kuriin -hankkeen ensimmäisiä työvaiheita ovat huhtikuun puolivälistä alkaen kohteena olevien kasvien kasvustojen kartoittaminen, talkootyöhön sitoutuvien yhdistysten ja yhteisöjen kokoaminen sekä konkreettisten talkootapahtumien suunnittelun käynnistäminen.

Tietoja kohdekasvien esiintymistä otetaan vastaan puhelimitse ja sähköpostitse. Kasvustosta toivotaan kerrottavan, mikä haitallinen vieraskasvilaji on kyseessä, mikä on esiintymän laajuus sekä missä ja minkälai-sessa kasvuympäristössä esiintymä sijaitsee. Myös paikan tarkka osoite tai koordinaatit pyydetään ilmoittamaan, jos ne ovat tiedossa, jotta voidaan jo tarkastelun alkuvaiheessa selvittää alueen maanomistaja ja hankkia lupa siellä esiintyvien haitallisten vieraskasvien torjuntaan.

Jättiläiset kuriin -hankkeen keskustelu- ja tiedotuskanavana sosiaalisessa mediassa toimii Facebook-ryhmä Vieraslajivahti, jossa seurataan vieraskasvitilannetta Itä-Savon alueella ja aktivoidutaan torjumaan haitallisten vieraskasvien kasvua ja leviämistä. Hankkeella on myös oma Facebook-sivu, jonka kautta tiedotetaan talkootapahtumista ja muista hankkeen tilaisuuksista.

Lisätiedot: Tiina Pulkkinen, Projektikoordinaattori, Jättiläiset kuriin -hanke / Savonlinnan Seudun Kolomonen ry, puhelin 044 759 3577 / sähköposti: tiina.pulkkinen@kolomonen.fi