Etävaalipaneeli ti 25.5.2021 / Lisäkysymysten vastaukset

Rantasalmen kunta järjesti vaalipaneelin Youtube -striimin kautta ti 25.5.2021 klo 18-20.

Tallenteen voi katsoa oheisesta linkistä  https://youtu.be/WY9rw4mHUCE

Tallenteesta on poistettu teknisen vian aiheuttama jakso.

 

Yleisön esittämät kysymykset on annettu puolueiden vastattaviksi jälkikäteen pe 28.5.2021 klo 12 mennessä ja vastaukset ovat koostetusti alla:

1 ) Pitääkö kunnan rahoittaa luontoliikuntakeskuksen tilat?

Suomen Keskusta

Kunnan on oman kantokykynsä rajoissa pystyttävä olemaan mukana alueensa kehityshankkeissa. Kyseisessä hankkeessa on selvitysvaihe vielä menossa. Tehdään ensin tarvittavat selvitykset hankkeen mahdollisuuksista, riskeistä ja toteutusvaihtoehdoista, sen jälkeen päätös asiasta.

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Kunnan ei tule rahoittaa Porosalmelle suunniteltua luontoliikuntakeskuksen tilaa. Kyseessä ei ole kunnan palvelutoiminta vaan suunnitellussa luontoliikuntakeskuksessa on kyse Porosalmen matkailijoiden tarpeisiin rakennettavasta rakennuksesta, jonka riskit jäävät nyt suunnitellulla toteutuksella kunnan kannettavaksi. Toki keskus tulisi olemaan myös niiden kuntalaisten käytössä, jotka pystyvät Porosalmelle kulkemaan. Rantasalmen Sosialidemokraatit pitävät tärkeämpänä muiden kunnan palvelutoimintaan kiinteästi kuuluvien investointien toteuttamista.

 

Kansallinen Kokoomus

Kunnan on hyvä olla mukana hankkeessa mikä parantaa kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia, sekä Linnansaaren kansallispuiston saavutettavuutta sekä tunnettuutta. Uusi valtuusto päättää hankkeesta, kun kaikki ennakkoselvitykset asiaan on saatu.

 

Suomen Kristillisdemokraatit

Idea on hyvä, mutta kertaalleenhan Rantasalmelle on yritetty luontokeskusta. Olisiko Järviluonnon keskus muutettavissa tähän suuntaan? Herää myös kysymys, että jos keskus on tarkoitettu kaikkien kuntalaisten käyttöön, onko sijainti Porosalmella paras mahdollinen vaihtoehto, vaikka se kyllä palvelisi hyvin sikäläisiä yrityksiä. Jos keskus olisi kylällä tai lähellä kylän keskustaa, toisiko se kylälle asiakasvirtaa, kaikki yrittäjät hyötyisivät siitä ja se lisäisi kokonaisvaltaisemmin kylän elinvoimaa. Asiaa tulee harkita ja punnita vaihtoehtoja tarkkaan.

 

Vihreä liitto

Ehdottomasti ei pidä!

 

Perussuomalaiset

EI!

 

2 ) Kuinka ratkaisisit sisäilmasta sairastuneen lapsen koulunkäynnin tai harrastamisen?

 

Suomen Keskusta

Sairastuminen aina on vakava asia ja varmaan yhtä ratkaisua asiaan ei ole olemassa. Oireita voi olla monenlaisia ja niiden pohjalta sopivaa ratkaisua pitänee lähteä hakemaan. Osa-aikaisesti koulussa, koti/etäkoulu, viimeisenä vaihtoehtona siirtyminen toiseen kouluun ainakin ovat vaihtoehtoina koulunkäynnin osalta.  Avoimesti ja yhdessä ratkaisua hakien.

Harrastamisen osalta ratkaisuna olisi sopivan harrastuksen etsiminen ja löytäminen omien mielenkiintojen ja mahdollisuuksien kautta. Rantasalmella on kuitenkin laajasti harrastusmahdollisuuksia, niin rohkeasti oman terveyden sallimissa rajoissa kokeilemalla erilaisia harrastuksia se oma juttu varmasti löytyy.

Lisäksi on hyvä toteuttaa oirekartoitukset ja tehdä sen pohjalta tarvittavat ratkaisut tilojen suhteen. Laaja kysymys, johon ei ole yksiselitteistä vastausta. Oleellisinta on, kuten Keskustan tavoitteena kuntavaaliohjelmassa, että kunta tarjoaa turvalliset ja terveelliset tilat niin oppilaille, henkilöstölle kuin muille tiloissa asioiville.

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Lääketieteellisen todentamisen ja sisäilmatutkimusten jälkeen lapsen koulunkäynti järjestetään sellaisissa koulukeskuksen tiloissa, joissa sisäilmaongelmaa ei todennettavasti ole. Jos tämä ei ole mahdollista tai oireilu jatkuu muissakin tiloissa, sovitaan yhdessä vanhempien kanssa vaihtoehtoisisa mahdollisuuksista joko kotikoulu tai siirtyminen naapurikunnan kouluun. Koulun tilat toki tullaan korjaamaan niin, että sisäilmaongelmat saadaan ratkaistua tai tilojen osalta harkitaan purkua ja uusien korvaavien kunnan tulevien tarpeiden mukaisten tilojen rakentamista. Jos tilanne on sellainen, että muita koululaisia ei ole syytä altistaa todennetulle sisäilmaongelmalle tullaan etsimään vaihtoehtoisia käytettävissä olevia tiloja tai tilapäisratkaisuna konttiluokkia.

Harrastusten järjestäminen ja etsiminen on vanhempien vastuulla ja heidän tulee etsiä lapselleen sellaisia harrastusmahdollisuuksia, joissa sisäilmaongelma ei aiheuta haittaa. Kunnan harrastustoimintatiloista pidetään toki huolta niin, että niissä ei sisäilmaongelmia olisi eikä tulisi.

 

Kansallinen Kokoomus

Riippuu mistä tilasta lapsi on sairastunut. Kunta reagoi jos kyseessä on kunnan omistama kiinteistö ja silloin ongelma on laajempi kuin yksittäinen lapsi. Kodin sisäilmaongelmat ovat vanhempien asia ja harrastustilat ovat kiinteistön omistajan asia. Asia hoidetaan lakien ja asetusten mukaan.

 

Suomen Kristillisdemokraatit

Lähtökohtaisesti on oltava niin, ettei tämän tyyppisiä tilanteita edes synny! Jos ihminen altistuu pahasti, on vaikea löytää terveitä tiloja. Varmaan tällaisessa tilanteessa on turvauduttava opettajan ohjauksessa tapahtuvaan etäopetukseen, opettajan lähiopetustuokioihin, opettajan johdolla avustajan opastuksella tapahtuvaan opetukseen, kotiopetukseen tai kaikkiin näihin. Onko koulun lähellä terveitä tiloja, joissa esim. pienluokkaopetuksena opetus voisi tapahtua?

Mistä harrastuksesta tämä lapsi tykkäisi ja miten hän voisi toteuttaa harrastustaan? Harrastuslajit ja -mahdollisuudet on kartoitettava, samoin kuin tilat – onko sisäilmaongelmattomia sisäharrastustiloja ja mitä? Entä ulkoliikuntalajisto, löytyykö niistä tälle lapselle sopivaa tai sopivia? Entä verkon kautta? Lapsi tarvitsee myös sosiaalisia kontakteja, joten harrastustoiminta toisi parhaimmillaan myös tätä tullessaan.

 

Vihreä liitto

Opiskelu voidaan ainakin osittain järjestää koti- ja etäopetuksena.  Monet harrastukset tapahtuvat ulkona ja tietenkin kotona. Kutsutaan kaverit mukaan ulos, kotiin, nettiin.

 

Perussuomalaiset

Lapsilla ja nuorilla on oikeus terveeseen sekä turvalliseen oppimisympäristöön ja kunnan tehtävä on tarjota opiskeluun sopivat terveet tilat. Kunnan tulisi myös varautua väistö- ja etäopetustilanteisiin niin, että opetuksessa toteutuu kuitenkin yhdenvertaisuus. Jos kunta ei pysty osoittamaan sellaista paikkaa, jossa opiskelu onnistuisi, niin tarpeen tullen paikkaa täytyy harkita jopa kunnan ulkopuolelta.

Myös harrastuksiin käytettävät tilat tulee olla siinä kunnossa, että kaikki pystyvät niihin osallistumaan. Rantasalmella on paljon tarjolla myös ulkona tapahtuvaa harrastustoimintaa, joten kaikki ei ole kiinteistöihin sidonnaista.

 

3) Mitä olisit valmis tekemään sen eteen, että uusia vuokra-asuntoja saataisiin kuntaan sekä mitä rakentamisessa painottaisit, jotta uusia sisäilmaongelmaisia kiinteistöjä ei rakennettaisi?

 

Suomen Keskusta

Keskustan kuntavaaliohjelmassa: Vuokra-asuntojen tarjonta pidetään tarpeen mukaisena, asuntoja remontoidaan vuosittain niiden kunnon ylläpitämiseksi ja uusien vuokra-asuntojen rakentaminen laitetaan vireille yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.

Rakentamisessa painotuksina mahdollisimman terveelliset rakennusmateriaalit, riittävästi toteutusaikaa rakentamiselle ja nykyaikaiset tekniikat toteuttamisessa unohtamatta osaavaa toteuttajaa sekä rakennusvalvonnan roolia. Luulen, että kenelläkään aikoinaan rakentaneella ei ole ollut tarkoitus toteuttaa sisäilmaongelmaisia kiinteistöjä, vaan ne on toteutettu sen aikaisen osaamisen, lainsäädännön ja tekniikoiden kautta.

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Kunnan vuokra-asuntojen kunto on selvitetty ja niiden osalta, joita ei ole kannattavaa korjata on tehty suunnitelmia purkamiseksi. Vuokra-asuntokanta on vähentynyt myös myynnin kautta mm. Tuusmäessä, Kolkontaipaleella ja Tiemassaarella olevat rivitalot on myyty. Tavoitteena on tulevina vuosina rakentaa uusia vuokra-asuntoja joko kunnan tai yksityisen toimijan toimesta.

Rakentamisessa on pyrittävä siihen, että missään rakentamisen vaiheessa rakenteet ja rakennusmateriaalia eivät pääse kastumaan ja rakenteisiin liittyvien betonipintojen kuivumisesta pidetään huoli ennen pinnoittamista. Tulevien rakennusten hyvästä lain ja asetusten mukaisesta ilmastoinnista, vesieristyksistä ja salaojituksista huolehditaan jo rakennusvaiheessa. Rakennuksissa tulee huomioida Suomen sääolosuhteiden merkitys.

Viime aikoina on lisääntynyt niin korjauskohteiden kuin myös rakennuskohteiden huputtaminen, jotta rakennusaikana saadaan suojattua kohde kastumisesta. Tämä toiminta on otettava myös Rantasalmella edellytykseksi urakoitsijoille.

Rakennustyön valvonnasta on huolehdittava ja valvonnan on toteuduttava kunnan määräysten ja sopimusten mukaisesti. Valvonnasta vastaavan on raportoitava säännöllisesti kunnan rakennuttamistoiminnasta vastaavalle taholle niin valvonnan toteutumisesta kuin myös rakentamisen etenemisestä.

 

Kansallinen Kokoomus

Asiaan otettiin kantaa vaalipaneelissa. Uusien asuintilojen rakentaminen yhteistyössä suurimpien työnantajien kanssa olisi malli, millä asuntoihin saataisiin sidottua pitkäaikaiset vuokralaiset, kun yritykset tarjoavat asuntoja työntekijöilleen. Tällainen malli toimii erinomaisesti Kolarin kunnassa Ylläksen matkailukeskuksessa.

 

Suomen Kristillisdemokraatit

Nykypäivän korkeat rakentamis- ja ylläpitokustannukset huomioon ottaen ensin olisi hyvä luoda edellytykset muutolle, sitten kartoitetaan perusteellisesti olemassa olevat asunnot, niiden kunto, saneerausmahdollisuudet ja kustannukset ja vasta sitten tarpeeseen perustuen rakennettaisiin uusia vuokra-asuntoja.

Rantasalmella on hirsirakentamisen osaamisessa pitkät perineet, joten käytetään sitä! Hirsirakenteella todistetusti saadaan hyvä sisäilman laatu, koska hirsi massiivipuuna pystyy sitomaan sekä luovuttamaan kosteutta ja tasaamaan näin sisäilman kosteutta.

Kunnan hankinnoissa kannattaa korostaa elinkaarivastuuta, jossa rakentaja huolehtii suunnittelusta ja rakentamisesta ja sitoutuu kunnossapitoon pidemmäksi aikaa. Tällä saataisiin ennakoitavuutta tulevaisuutta silmällä pitäen kustannuksiin ja rakennuksien kuntoon. Tilataan laadukasta rakentamista ja tiedetään, mitä ollaan hakemassa ja ymmärretään, miten kokonaisuus toimii.

 

Vihreä liitto

Ensin on kartoitettava uusien vuokra-asuntojen tarve. Nykyisille kuntokartoitus, säännöllinen ylläpito ja mahdollinen korjaus. Kunta tarjoaa ensisijaisesti tontteja rakentamiseen. Kun uusia kiinteistöjä rakennetaan, valitaan korkealaatuisia luonnonmateriaaleja ja ”hengittäviä” rakenneratkaisuja.

 

Perussuomalaiset

Uusia vuokra-asuntoja täytyisi rakentaa ja nykyisiin vuokra-asuntoihin tulee tehdä selvitys, ovatko ne missä kunnossa ja onko niitä järkevää korjata. Täytyy kuitenkin ottaa myös huomioon, että ns. terverakentaminen vaatii monen eri osa-alueen hallintaa sekä yhteistyötä eri tahojen kanssa. Hienoahan olisi, jos kunta voisi olla edelläkävijä näissä sisäilmaan liittyvissä asioissa.

 

4) Vaaditko kuntapäättäjänä ja puolueesi edustajana

-että kaivos- tai malminetsintähankkeen vaikutusalueen haitankärsijöillä, kuten maanomistajilla, elinkeinonharjoittajilla, laissa mainituilla yhdistyksillä, vesialueiden omistajilla ja kalastusoikeuksien haltijoilla, täytyy olla aina oikeus vaikuttaa asianomistajina malminetsinnän ja kaivosluvituksen eri vaiheissa ml. varausvaihe.

– että kaivos/malminetsintäyhtiö vastaa vakuuksin toimintansa kaikista ympäristövaikutuksista kunnassa kaikissa tilanteissa ja myös pitkien aikojen kuluessa. Tämä tarkoittaa myös, että haitta-aineita vapauttavat jätteet on pysyvästi stabiloitava onnettomuuksien ja valumien estämiseksi.

-että valvontaan ja haittojen seurantaan on varmistettava riittävät resurssit. Sitä varten kuntien tulee saada kaivosverorahoitusta.

 

Suomen Keskusta

Lähtökohtaisesti jatkamme samalla tiellä kuin edellinen valtuusto, että suhtaudumme kriittisesti kaivosasioihin kuntamme alueella. Tulevaisuuden mahdollisuudet meillä on edelleen matkailun ja maa- ja metsätalouden sektoreilla, joihin kaivokseen liittyvät prosessit eivät sovellu. Haitankärsijöille pitää haitan aiheuttajan korvata aiheutuneet vahingot kaikissa vaiheissa, siihen pitää olla selkeät toimintamallit luotuna valtion toimesta. Valvontaan ja haittojen seurantaan pitää olla riittävät resurssit, esim. erillinen valtionosuus tai erillinen kaivosvero voisivat olla malleja resurssin rahoitukseen. Pelkästään kunnan tai yksityisten toimijoiden varaan asiaa ei voi laittaa.

 

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue

Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa nykyisen kaivoslain aikana ovat melko vähäiset. Rantasalmen Sosialidemokraatit tulevat kaikin käytössään olevin keinoin vaikuttamaan kaivos- ja malminetsintähankkeisiin niin, että niistä ei aiheutuisi alueen luonnolle, elinkeinolle tai asukkaille haittaa.

Sitoudumme myös omassa toiminnassamme vaikuttamaan kaivoslainsäädäntöuudistukseen niin kunnan kuin myös maakunnan ja valtakunnan tason päätöksenteossa. Tahtotilamme on, että kaivoslainsäädäntöä uudistettaessa on huomioitava valvonta ja haittojen seuranta ja myös vakuudet niin, että kaivostoiminnasta ei aiheudu haittaa ja että jo varausvaiheessa kunnalla on vaikutusmahdollisuuksia varausalueisiin. Ylikansallisten yhtiöiden toteuttamasta kaivostoiminnasta on jatkossa jäätävä Suomeen myös suurempi osa tuotosta kun nyt siitä taitaa vain usein jäädä konkurssin tehneen yrityksen kunnan ongelmaksi jättämä tyhjiin kaluttu kaivos.

 

Kansallinen Kokoomus

Nykyinen kaivoslaki ei jätä kunnille eikä yksityisille maanomistajille paljoakaan sananvaltaa. Lakien ja asetusten mukaan tulee aina toimia. Kaivostoiminta ei saa missään nimessä aiheuttaa haittaa ympäristölle, oli kyseessä vesistö tai muu maa-alue. Nykyistä kaivoslakia tulisi muuttaa, jotta vaikutusmahdollisuudet tähän asiaan paranisivat niin kunnalla kuin yksityisillä maanomistajilla. Rantasalmen kunnan strategia nojaa vahvasti matkailuun ja kansallispuiston vetovoimaan. Tämä strateginen tavoite ja kaivostoiminta eivät sovi yhteen.

 

Suomen Kristillisdemokraatit

Vastauksena kaikkiin kohtiin on, että vaadin.

 

Vihreä liitto

Vastustamme kaivostoimintaa. Vastaamme myönteisesti esitettyihin kysymyksiin.

 

Perussuomalaiset

Rantasalmen Perussuomalaiset sitoutuvat näihin kaivos-ja malminetsintään liittyviin vaatimuksiin.