Tietosuoja

Tietosuoja on yksilön perusoikeus, joka turvaa rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien toteutumisen henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötiedolla tarkoitetaan sellaisia tietoja, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, paikannustiedot, henkilötunnus, asiakastiedot ja tietokoneen IP-osoite.

Tietosuojaa koskeva lainsäädäntö on juuri uudistunut. EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016/EU) soveltaminen astui voimaan 25.5.2018. Asetuksen tavoitteena lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Lisäksi asetus yhtenäistää tietosuojasääntelyä EU:ssa. Tammikuun alussa 2019 voimaan tullut kansallinen Tietosuojalaki (1050/2018) täydentää ja täsmentää tietosuoja-asetuksen määräyksiä.


Henkilötiedon käyttö Rantasalmen kunnan palveluissa

Kun olet asiakkaana Rantasalmen kunnan palveluissa tai muutoin asioit kunnan kanssa, kerää kunta henkilötietojasi eri rekistereihin palveluiden ja käyttötarkoituksen mukaan. Yleensä henkilötiedon käsittely perustuu lakisääteiseen tai yleistä etua / julkista vallankäyttöä vaativaan tehtävään. Joissakin tapauksissa henkilötiedon käsittely voi perustua myös suostumukseen tai asiakaspalvelusopimukseen.

Asiakkaalla on oikeus tietää, mitä henkilötietoa hänestä kerätään ja miten sitä käsitellään. Jos tiedot ovat väärin, voi asiakas vaatia tiedon oikaisemista. Jos tiedot on kerätty asiakkaan suostumuksen perusteella, on hänellä oikeus perua suostumuksensa milloin tahansa. Sen sijaan jos käsittelyn oikeus perustuu lainsäädäntöön, niin asiakkaalla ei ole oikeutta peruuttaa tiedon käsittelyä tai vaatia tiedon poistoa. 

Henkilötietoja kerätään vain siinä määrin kuin se on tarpeellista asian hoitamiseksi. Rantasalmen kunnan henkilöstö noudattaa henkilötietojen käsittelyssä ja arkistoinnissa hyvää tietojenkäsittelytapaa, tietosuoja- ja erityislainsäädäntöä, kansallisia ohjeita ja suosituksia (mm. Kansallisarkisto ja Kuntaliitto) sekä kunnan omia tietosuoja- ja tietoturvaohjeita. Henkilötiedon käsittelyä rajataan käyttöoikeuksin ja niitä saavat käsitellä vain henkilöt, joilla on työtehtävien tai asiakassuhteen mukanaan tuomat oikeudet henkilötiedon käsittelyyn. Henkilötiedon käsittelyä valvotaan ja järjestelmien käyttöä seurataan. Henkilöstö suorittaa tietosuojaa koskevan verkkokoulutuksen säännöllisesti.

Rantasalmen kunta toteuttaa tietosuoja-asetuksen luvun kolme mukaisen rekisteröidyn informoinnin henkilötiedon käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista sekä selosteen käsittelytoimista palvelukohtaisilla tietosuojaselosteilla, jotka löytyvät kunnan verkkosivuilta kohdasta Tietosuojaselosteet tai hakuehdolla tietosuojaselosteet

Päivitettyjä tietosuojaselosteita odottaessa voit tarvittaessa kysyä lisätietoa Rantasalmen kunnan tietosuojavastaavalta, joka on yhteinen Savonlinnan kaupungin kanssa.

Uudesta tietosuojalainsäädännöstä voit lukea lisätietoa oheisista linkeistä:
•    EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2018/EU)
•    Tietosuojalaki (1050/2018)

Tietosuojavastaava:
Tarja Vellonen
puh. 044 417 4040
tietosuojavastaava@savonlinna.fi


Rantasalmen kunnalla on käytössä myös Suomi.fi-viestit
Lähetetty viesti ohjautuu kunnan kirjaamoon.

Suomi.fi-viestit on paperipostin korvaava viestintäkanava kansalaisen ja palvelun käyttöön ottaneiden viranomaisten välillä. Sen kautta viranomaiset voivat lähettää kansalaisille päätöksiään ja muita asiakirjoja tietoturvallisesti sähköisesti.

Suomi.fi - yleiset lomakkeet

Tietojen tarkastuspyyntölomake

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu