Jätehuolto

Rantasalmen kunnan aluekeräyspalvelut ovat siirtyneet Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle 1.1.2015 alkaen.

Jätelaki velvoittaa kiinteistön jätteen haltijan liittymään talousjätteen osalta järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Rantasalmen kunnassa jätteenkuljetus tapahtuu sopimusperusteisesti. Kiinteistön jätteenhaltija tekee jätteenkuljetussopimuksen jätehuoltoyrityksen kanssa.

Jätteenkuljetus

Kiinteistökohtainen jätteenkuljetus

Kukin kiinteistö tekee jäteastian tyhjennyssopimuksen kuljetuspalveluja tarjoavan yrityksen kanssa. Kuljetusliike noutaa jätteet kiinteistöltä määrävälein. Vakituisen asunnon jäteastia tyhjennetään kaava-alueella vähintään 4 viikon välein. Haja-asutusalueella tyhjennysväli voi olla enintään 8 viikkoa.

Loma-asunnoilla voidaan kuljetussopimus tehdä koskemaan esimerkiksi vain kesäkuukausia. Tyhjennyskertoja pitää olla kuitenkin vähintään 3 lomailukauden aikana.

Yhteisastia (tiekunta, naapuri ym.)

Kiinteistöt voivat yhdessä hoitaa jätehuoltonsa ns. kimppa-astialla. Kimpassa voi olla sekä vakituisia asuntoja, että loma-asuntoja. Tiekunta voi ottaa alueensa kiinteistöjen jätehuollon hoitamisen vastuulleen yhteisessä jätepisteessä. Kaikissa kimppatapauksissa on kuntaan toimitettava kirjallinen ilmoitus kimppaan kuuluvista kiinteistöistä.

Muutoksenhaku aluekeräysmaksuun

Solmittuaan jätehuoltosopimuksen joko kiinteistökohtaisesti, naapurin/tienhoitokunnan tms. kanssa kimpassa tulee asiakkaan vapautuakseen aluekeräysmaksusta hakea muutosta aluekeräysmaksuun. Jos kyseessä on kimppasopimus tulee siitä ilmetä kaikkien osakkaiden nimi- ja osoitetiedot, sillä päätös tehdään kiinteistökohtaisesti.

Asiakas täyttää muutoksenhakulomakkeen ja jätehuoltosopimus liitetään hakemuksen liitteeksi. (Päätökset tehdään hakemuksen perusteella,  pelkkä sopimus ei siis riitä.)

Hakemukset osoitetaan rakennuspäällikölle sähköpostiosoitteeseen tekninen.toimiala@savonlinna.fi tai postitse alueellinen jätelautakunta/rakennuspäällikkö, Olavinkatu 27, 57130 Savonlinna.

Aluekeräyspisteet

Kunnan alueen aluekeräyspisteiden käyttäjäksi ilmoittaudutaan jatehuolto@savonlinna.fi tai puh. 015 557 163 (ma-pe klo 9-15). 

Kiinteistöiltä, jotka eivät ole hoitaneet kiinteistökohtaista jätteenkuljetusta kuntoon, laskutetaan automaattisesti alueellisen jätepisteen korotettu maksu.

Perus- ja aluekeräysmaksu

Alueellinen jätelautakunta on 18.12.2017 vahvistanut vuoden 2018 perus- ja aluekeräysmaksutaksan seuraavasti:
 
Perusmaksu
• vakituinen asunto (myös vakinaisesti asuttu vapaa-ajan kiinteistö tai siihen verrattava, sekä paritalo/huoneisto) 25 €
• rivi- ja kerrostalohuoneistot (asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt, pienkerrostalot) 20 €
• vapaa-ajan asunto (myös tontit, joilla on vain pelkkä sauna) 12 €
 
Perusmaksu on jätelain 78 §:ssä määritelty maksu, jolla katetaan kunnalle lakisääteisesti kuuluvia jätehuoltotehtäviä.

Aluekeräysmaksu määräytyy sen mukaan, mikä on kiinteistön omistus- ja tai hallintatilanne ja käyttötarkoitus maksuunpanovuoden alussa (1. tammikuuta).

Aluekeräysmaksulla katetaan aluekeräyspaikkojen perustamisesta ja hoidosta sekä jätteen kuljetuksesta ja käsittelystä aiheutuvat kulut. Aluekeräysmaksu kerätään niiltä vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen haltijoilta, jotka eivät ole liittyneet kiinteistökohtaiseen jätehuoltoon.

Käyttämättömyyden tai jätteen syntymättömyyden perusteella aluekeräysmaksua ei poisteta. Aluekeräysmaksun poistaminen tulee kysymykseen vain jos kiinteistön haltija esittää Savonlinnan kaupungin rakennuspäällikölle rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta, purkutodistuksen, nollamääräisen kiinteistöverotositteen tai jos kiinteistön käyttötarkoitusta on muutettu niin, että rakennus ei ole enää asuin- tai vapaa-ajan käytössä tai jos kiinteistön haltija esittää voimassaolevan kiinteistökohtaisen sopimuksen jätehuollosta jätteenkuljetusyrittäjän kanssa tai todistuksen siitä, että kiinteistö kuuluu keräysrinkiin.

Jos jätteen haltijan todetaan vieneen aluekeräyspisteeseen jätettä luvatta tai sellaista jätettä, jota siellä ei kerätä, voi Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy periä taksan mukaisen aluekeräyspisteen väärinkäyttömaksun. Laskuun lisätään Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:n jätteenkäsittelyhinnaston mukainen siivousmaksu.

Aluekeräysmaksun määrää ja panee maksuun jätelautakunta. Aluekeräysmaksu maksetaan Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy:lle, joka suorittaa laskutuksen.

Maksu on suoritettava eräpäivään mennessä muutoksenhausta huolimatta. Jos maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava erääntymispäivästä alkaen vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n tarkoitetun korkokannan mukaan. Perintä tapahtuu perintälain mukaisesti. Maksukehotuksista peritään perintälain mukainen perintämaksu.

Maksuvelvollinen tai tämän valtuuttama edustaja voi tehdä maksusta muistutuksen 14 päivän kuluessa laskun saamisesta. Muistutus osoitetaan jätelautakunta/Savonlinnan kaupungin rakennuspäällikkölle. Maksu voidaan poistaa pysyvästi vain, jos kiinteistön omistaja tai haltija esittää kunnan rakennusvalvonnan tai muun viranomaisen lausunnon rakennuksen käyttökelvottomuudesta, purkutodistuksen, tai jos rakennuksen rakennusluvan mukaista käyttötarkoitusta on muutettu niin, ettei se enää ole asuin- tai vapaa-ajan asuinkäytössä. Maksu on julkinen saatava, joten se on suoritettava ilmoitettuun eräpäivään mennessä, vaikka asiasta olisi tehty muistutus.

 Aluekeräyspisteen vuosimaksut (1.1.2018 alkaen sis. alv 24%)

- vapaa-ajan kiinteistöt 50 €

- omakotitalot, vakinaisesti asutut vapaa-ajankiinteistöt tai niihin verrattavat 90 €

Aluepisteiden luvattomasta käytöstä peritään kertamaksuna korkein aluekeräyspisteen vuosimaksu 100,00 euroa/kerta(+mahdollinen yhtiön hinnaston mukainen siivousmaksu)

Kiinteistönhaltija toimittaa aluejätemaksuun sisältyvät normaalit kotitalousjätteet aluekeräyspisteeseen, josta jätehuoltoyritys hoitaa jätteiden kuljetuksen Nousialan jäteasemalle.

Aluekeräyspisteelle saa tuoda pieniä määriä ainoastaan kotitalouksissa päivittäin syntyvää sekajätettä, josta on lajiteltu pois hyötyjäte (lasi, metalli, paperi ja kartonki). Pisteelle ei saa tuoda muita jätteitä (esim- rakennusjätettä, sähkölaitteita, vaarallista jätettä, huonekaluja). Rantasalmen pienjäteasemalle otetaan vastaan kotitalouksien pienjäte-eriä (peräkärry- ja pakettiautokuormat). Isommat jäte-erät tulee toimittaa Savonlinnaan Nousialan jäteasemalle, Nousialantie 11.

Susimäen pienjäteasema

Uusi pienjäteasema on avattu vanhan jäteaseman paikalla osoitteessa Sepäntie 26 (kts. lisätietoja).
Pienjäteasema palvelee arkimaanantaisin klo 11 -17.
Otamme vastaan kotitalouksien pienjäte-eriä. Isommat jäte-erät on toimitettava Savonlinnaan Nousialan jäteasemalle, Nousialantie 11.

Pienerähinnat yksityisasiakkailta sekajätteen ja haketettavan puujätteen osalta:
• Henkilöauton peräkärrykuorma 20 €
• Pakettiautokuorma  20 €
• Takakonttikuorma  10 €
Hinnat sisältävät jäteveroa 55 €/ tonni sekä alv 24 %.

Yrityksiltä kaikki jätelajit ovat maksullisia.

Pienjäteasemalle voi kotitalouksista tuoda ilmaiseksi:
• Paperi
• Lasi
• Metalli
• Kyllästetty puu alle 1mᵌ
• Vaaralliset jätteet mm. maali, öljy, akku, loisteputket.
• Kartonki

Emme ota vastaan puutarhajätettä.

ALUEELLA ON TALLENTAVA KAMERAVALVONTA.

Jäteasemat eivät ota vuoden 2015 alusta alkaen enää vastaan käteistä rahaa. Maksut voi suorittaa vain pankki-/luottokortilla tai laskulla. 

Tiedustelut 040 714 3353, 040 714 3355
Savonlinnan Seudun Jätehuolto Oy


PUUTARHAJÄTTEEN JA TALOUSJÄTTEEN VASTAANOTTO SUSIMÄESSÄ

Susimäen aluekeräyspiste siirtyy pienjäteaseman puolelle vuoden 2015 alusta. Kuittia vastaan sinne voi toimittaa pieniä määriä kotitalousjätettä aseman aukioloaikana. Puomin sisäpuolella on jätekeräysastiat normaalille talousjätteelle ja nämä astiat ovat aluejätemaksun maksaneiden asiakkaiden käytettävissä.

Susimäessä otetaan vastaan puutarhajätettä maanantaisin klo 12-17.

Tiedustelut puh. 0400 659 520


SER -ROMUN VASTAANOTTO

SER-romun vastaanotto osoitteessa SCEL-halli Susimäentie 18 C. Keräyshäkkeihin voi tuoda romua 24/7. Tiedustelut Tramel Oy puh. 040 526 9271 tai sähköpostitse rantasalmi@tramel.fi.

Muovit (PDF)

Savonlinnan seudun yleiset jätehuoltomääräykset (PDF)

Poikkeuksista jätehuoltomääräyksiin päättää hakemusten perusteella Savonlinnan kaupungin ympäristöpäällikkö Matti Rautiainen, puh. 044 417 4685 ja sähköposti matti.rautiainen[at]savonlinna.fi

Mahdollisia poikkeuksia ovat

  • kiinteistön vapauttaminen jätemaksuista ja maksujen kohtuullistaminen
  • kiinteistön jäteastian tyhjennysvälin pidentäminen ja tyhjennyksen määräaikainen keskeyttäminen
  • kuntien yleisten jätehuoltomääräysten jätteen lajittelu- ja jätteen käsittelyyn toimittamisvaatimuksista poikkeaminen  

HAKEMUKSET

Hakemus sekalaisen talousjätteen jäteastian tyhjennysvälin pidentämiseksi

Hakemus sekalaisen talousjätteen jäteastian tyhjennyksen keskeyttämiseksi määräajaksi

Hakemus kiinteistön vapauttamiseksi jätemaksuista

Lomake muutoksenhaku- jätehuollon perusmaksu täytettävä lomake

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu