Vammaispalvelut

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain ja asetuksen tarkoituksena on edistää vammaisen kuntalaisen edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa mahdollisimman yhdenvertaisesti sekä vähentää vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelulain mukaisia asioita hoitaa sosiaaliohjaaja Maarit Mahrberg, puh. 040-672 8612.

Vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet

  • Kunta pyrkii ensisijaisesti järjestämään palveluja ja tukitoimia vaikeavammaisille. Niitä ovat kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, henkilökohtainen apu ja palveluasuminen.
  • Määrärahoihin sidottuja palveluja ja tukitoimia vammaisille ovat lisäksi korvaukset päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavista koneista, välineistä ja laitteista ja ylimääräisistä vaatetuskustannuksista sekä kuntoutusohjaus ja sopeutumisvalmennus.
  • Palveluja ja tukitoimia haetaan kirjallisella hakemuksella, jossa pitää yleensä olla liitteenä lääkärintodistus, josta ilmenee hakijan sairaudet ja vammat ja/tai mahdolliset erityistyöntekijän lausunnot ja kustannusarvio tai muu selvitys kustannuksista.
  • Hakemus liitteineen toimitetaan perusturvatoimistoon, os. Poikkitie 2, 58900 Rantasalmi. Hakemuksia saa perusturvatoimistosta. Voit myös itse tulostaa vammaispalveluhakemuslomakkeen. Kuljetuspalvelua haetaan erillisellä lomakkeella, vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus. Lomakkeet palautetaan perusturvatoimistoon. Lomaketta ei voi palauttaa sähköisesti, vaan allekirjoitettuna lomakkeena.
  • Tarkempia tietoja sekä neuvontaa ja ohjausta antaa sosiaalityöntekijä.  Toimistotapaamista varten täytyy varata aika etukäteen sosiaalityöntekijältä.
  • Palvelutarpeen ja vaikeavammaisuuden arvioimiseksi sosiaalityöntekijä tekee pääsääntöisesti kotikäynnin sen jälkeen, kun palveluja koskeva hakemus on saapunut perusturvatoimistoon. Palvelusuunnitelma tehdään yhdessä vammaisen henkilön, omaisten, yhteistyötahojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Kehitysvammahuollon palvelut

Vastaava esimies Ulla Jauhanen

Kehitysvammaisten asumispalvelut Mirja Eronen

Vammaisten palvelutalo Harjurinne
Osoite: Hirventie 34, 58900 Rantasalmi
Puhelin: 040 1703 112
email: ohjaajan etunimi.sukunimi@terveystalo.com

Palvelutalo Harjurinne tarjoaa ohjattua ja autettua asumispalvelua ympärivuorokautisesti.  Harjurinteellä on 9 asukasta ja 1 huone on asumiskokeilua varten tilapäiskäyttöön. Harjurinne toimii myös avohuollon asiakkaiden työtoimintapaikkana ja on monenlaisten tapahtumien keskipisteenä.

Asumispalveluiden tavoitteet ovat oma koti ja siihen liittyvät tukipalvelut asukkaille, itsenäisen elämän ja kodista irtaantumisen harjoittelu lyhytaikaisjaksoilla, vanhempien tukeminen hoito- ja kasvatustyössä järjestämällä ympärivuorokauden valvottua asumisjaksoja tarvittaessa sekä asukkaan omien voimavarojen vahvistaminen.

Työ- ja päivätoiminta
Hirventie 34 (Harjurinne)
puh. 040 840 3726
email: 
ohjaajan etunimi.sukunimi@terveystalo.com

Päivä- ja työtoimintaa toteutetaan pääsääntöisesti Harjurinteellä arkisin klo 9-14 ja silloin siellä voi käydä ostoksilla. Asiakkaiden valmistamia myyntituotteita ovat erilaiset käsityöt, mm. pyyhkeet, pöytäliinat, korituotteet ja kynttilät.

Päivä-ja työtoimintaa järjestetään viitenä päivänä viikossa. Kukin asiakas toimintakyvystä ja tarpeesta riippuen käy kahdesta viiteen päivään viikossa toiminnassa. Lisäksi tuetaan mukautetussa ja EHA 1 opetuksessa olevien kehitysvammaisten nuorten itsenäistä työskentelyä omaan elämänhallintaan liittyvissä asioissa. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuville kehitysvammaisille annetaan mahdollisuus työharjoitteluun.

Avohuollon ohjaus
Maarit Mahrberg 
puh. 040 672 8612

Avohuollon ohjauksen toimintoina ovat kotikäynnit perheissä, asiakas- ja kuntoutuspalaverit, asiakkaiden palvelusuunnitelmien teko yhdessä asiakkaan/omaisten/yhteistyökumppaneiden kanssa. Tärkeä yhteistyökumppani on Vaalijalan kuntayhtymän tuottamat erityishuoltopalvelut, mm. poliklinikkapalvelut.

Harjurinne kriteerit 2020

Omaishoidontuki (alle 65 v.)

Palveluohjaaja, puhelin 040 561 1648

Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) ja lain muutoksiin (950/2006). Omaishoitolain 2§:n mukaan omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön kotona tapahtuvan hoidon tai muun huolenpidon järjestämistä omaisen tai muun henkilölle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, johon kuuluvat hoidettavalle annettavat palvelut sekä omaishoitajalle annettava hoitopalkkio, vapaa ja omaishoitoa tukevat palvelut, jotka määritellään hoito- ja palvelusuunnitelmassa. Omaishoidosta tehdään hoitajan ja kunnan välinen toimeksiantosopimus eli omaishoitosopimus.

Omaishoito 2017 (alle 65-v.)

Me Itse ry

Me Itse ry:n paikallisyhdistys Rantanorpat toimii Rantasalmella. Lisätietoa toiminnasta tästä.

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu