Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon. (Lastensuojelulaki 1 §). Lastensuojelutyön tarkoituksena on turvata nämä oikeudet vaikuttamalla yleisiin kasvuoloihin, tukemalla vanhempia lasten kasvatuksessa sekä tarvittaessa tekemällä perhe- ja yksilökohtaista työtä.

Ensisijainen vastuu lapsen huolenpidosta, kasvusta ja hyvinvoinnista on lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla (Laki lapsen huollosta 1 §, Lastensuojelulaki 2§ ). Lastensuojelutyö tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa järjestämällä palveluja ja tukitoimia. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa.

Lastensuojelulain mukaan lapsi- ja perhekohtaisen lastensuojelun palveluja ovat:

  • lastensuojelutarpeen selvitys
  • avohuollon tukitoimet
  • huostaanotto ja sijaishuolto
  • jälkihuolto.

Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Lastensuojelulain 25 §:n mukaan lastensuojeluilmoitusvelvollisuus salassapitosäännösten estämättä on mm. sosiaali- ja terveystoimen, nuoriso- ja opetustoimen, seurakunnan, poliisin, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäjillä silloin, kun he työssään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Myös muu kuin edellä oleva henkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Vanhemmat, naapurit, ystävät ym. voivat ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos huomaavat lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa. Myös lapsi tai nuori itse voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään.

Lastensuojeluasiakkuus alkaa joko tai lapsen/nuoren vanhemman omalla yhteydenotolla sosiaalityöntekijään, lastensuojeluilmoituksella tai jos sosiaalityöntekijä on muutoin saanut tietää lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin kiireellisen sosiaalipalvelujen tarpeen arvioinnista ja palveluista vastaa Etelä-Savon sosiaalipäivystys. Yhteyden saa hätänumeron 112 kautta.

Tukiperheeksi halutessasi voit olla yhteydessä sosiaalityöntekijöihin.

Perhehoidon ohjeistus 2017

Tapahtumakalenteri - Rantasalmella tapahtuu